Ders İçerikleri

HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI

DERS İÇERİKLERİ

1. YIL

TEM 101.2 TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Temel Tasarım, Tasarım Sistemleri, özgün yaratıcılık, yaratıcılıkta planlama ve çağdaş tasarım algılamasını içererek kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak insanı ve insan figürünü tanıma, insan ve mekan ilişkisini boyutlandıran bakış açısıyla öğrenciye gelecekteki mesleğine hazırlık ve mesleğe yaklaşımını sağlayan çok yönlü bir sistematiği kapsar.

GTG 103.4 TÜRK EL SANATLARI

El sanatları üretimi, tanımı ve özellikleri, gruplandırılması, sınıflandırılması konusunda bilgiler verilecek örgütlenme ve kurumsallaşma açısından Türkiye’ de El Sanatlarının Gelişimi, Ayrıca Türkiye’ de etnografya müzelerinin kuruluşu ve el sanatları ile uğraşan Kamu Kuruluşları hakkında bilgiler verilecektir.

II. Yarıyılda her Anasanat Dalı öğrencisinin kendi sanat dalı ile ilgili uygulamalı çalışmalarla, bu çalışmalara ilişkin teorik bilgiler verilecektir.

TEM 111.2 TEMEL FOTOĞRAF

Fotoğraf tarihi, fotoğraf kimyası ve optik bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Fotoğraf makinesi kullanımı, siyah-beyaz, renkli ve dia film ve kağıt tipleri öğretilmektedir.

TEM 107 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF

I. Yarıyıl okutulan bu ders teknik çizim ve basit perspektif kurallarını içeren uygulamalı bir derstir.

TEM 115.6 GENEL SANAT TARİHİ I

Tarih öncesi dönemlerden başlanarak, kronolojik bir düzen içerisinde Mısır, Mezopotamya, Ege, Anadolu ve Etrüsk uygarlıkları mimarlık, plastik, resim ve seramik konularında ele alınacaktır.

GTK 115.6 TEKSTİL MADDELERİ

Tekstil lifleri sınıflandırılarak bu liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve kullanım alanları anlatılır. Ayrıca liflerin mikroskobik görünüşleri üzerinde durulur.

TBT 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Bilgisayara giriş dersimizde bilgisayar, sistem, sistemi oluşturan mekanik (hardware) ile bu mekanik donanımı işleten yazılım (software) tanıtımı işlenecektir.

2.YIL

GTK 223.4 HALI TASARIMI I

Geleneksel Türk halı sanatı tarihi ve yöre halılarının tanıtımı yapılacak; Geleneksel halılarımızın kompozisyon, motif ve teknik özellikleri, halı tasarım kuralları anlatılacaktır. Uygulama olarak ilk dönem yöresel halı tasarımı ve reprodüksiyon çalışması, ikinci dönem ise modern halı tasarımları yapılacaktır.

GTK 223.4 KİLİM TASARIMI I

Kilim ve düz dokuma teknikleri hakkında teorik bilgiler verildikten sonra kilim, cicim, zili ve sumak dokumaların reprodüksiyon çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca verilecek serbest bir konu çerçevesinde geliştirilecek tasarımlar halı tezgahında bütün dokuma teknikleri kullanılarak dokunacaktır.

GTK 213.4 DOKUMA TEKNİKLERİ

Bu derste halı, kilim ve kumaşa ait dokuma tezgahları, makineleri, yardımcı aparatlar, iplik çeşitleri, düğüm çeşitleri ve dokuma teknikleri anlatılır. Tasarım ile dokuma tekniği arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.

GTK 206 KUMAŞ YAPI BİLGİSİ

Tekstil yüzeylerinin sınıflandırılması yapılarak temel örgüler ve bu örgülerden türeyen örgüler tanıtılarak çeşitli kumaş numuneleri üzerinde öğrenciye analiz yaptırılır.

GTG 205 TÜRK DESENLERİ

Geleneksel Türk desenlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi verilerek, bu desenlerin uygulama alanları ve tasarımlama metodları konu edilecek motiflerin kaynağı ve tarihsel gelişimi içinde geçirdikleri değişimler konusunda bilgi verilecektir.

GTG 251.2 ESKİ TÜRKÇE I

Eski Türkçe harflerin tanıtımı yapılacak. Noktalı ve noktasız harfler hakkında bilgi verilecek. Harfler gruplandırılıp yazılışları ayrı okunuşları aynı olan harflerin tanıtımı yapılacak. Tek heceli ve daha sonra çok heceli kelimelerin okunuşları gösterilecek. Basit kelimelerin kurulu metin örnekleri üzerinde okuma çalışmaları yapılacak.

GTK 215.6 GENEL İPLİK BİLGİSİ

İplik numaralandırma sistemleri verilerek uzunluk ve ağırlık numara sistemleri anlatılacak ve bu iki sistemin dönüşüm formülleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca yün (kamgarn, yarı-kamgarn, ştrayhgarn) ve pamuk (penye, karde) iplikçiliği, makina parkları öğrencilere aktarılarak 2., 3. ve 4. sınıflarda görülmekte olan Halı tasarımı ve Uygulaması, Kumaş Yapı Bilgisi, Kilim Tasarımı, Tekstil Ürünleri Restorasyonu ve Eski Kumaş Tasarımı dersleri öncesinde iplik konusunda ön bilgiler verilecektir. GTK 115.6 Tekstil Maddeleri dersi bu dersin ön koşuludur.

GTG 233 TÜRK İSLAM MİTOLOJİSİ

Mitolojini tanımı yapılacak, mitoloji terimleri ve mitoloji kavramları hakkında bilgi verilecek.Ulusların mitolojilerinin tarihe, sanata kaynak oluşturma nedenleri örneklerle açıklanacak. İslamlık öncesi Türk mitolojisi ve Türk destanları hakkında bilgi verilecek. İslamiyet sonrası Türk mitolojisinde ortaya çıkan değişiklikler ve türlerle ilgili bilgiler verilecektir.

TEM 218 İKONOLOJİ

Grek ve doğu mitolojisi tarihi içinde simgeler, ikonlar, piktogramlar.

TEM 223.4 SANAT PSİKOLOJİSİ

TEM 215.6 GENEL SANAT TARİHİ II

Genel Sanat Tarihi I programı programı ile başlatılıp, Pers Sanatı, Grek Sanatı (Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem), Roma, Bizans, Erken Hristiyanlık, Kuzey Avrupa, Roman ve Gotik Sanatları ile sürdürülecektir.

GTG 225.6 RESTORASYON KONSERVASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ

Öğrencilerin 3. sınıfta görecekleri “Tekstil Ürünleri Konservasyonu” ve 4. sınıfta görecekleri “Tekstil Ürünleri Restorasyonu” derslerine temel olacak kavramlara ve uygulanacak tekniklere ilişkin teorik bilgiler aktarılacaktır.

3. YIL

GTK 305.6 KİLİM TASARIMI II

Yörelere göre kilimler tanıtılacak ve seçilecek bir yöreye ait motif araştırması ve bu konuda uygulama yaptırılacaktır. Ayrıca Tapestry ve goblen dokumaları ile bilgiler verilecek ve yine seçilecek bir tema çerçevesinde tapestry tasarımları yapılacaktır.

GTK 327.8 HALI TASARIMI II

İlk dönem, belirlenen bir mekana uygun (taban halısı, seccade ve yolluk ebatlarında) halı tasarımı koleksiyonu; İkinci dönem, Hereke halısı tasarımı yapılacaktır.

GTK 307 MAKİNA HALICILIĞI DOKUMA TEKNİKLERİ

Türkiye’de dünyada makina halıcılığının tarihçesi ve makina halısı tipleri ve üretim teknikleri anlatılarak, öğrenciye makina halısı desenleme teknikleri aktarılmaktadır.

GTK 315.6 BOYA BİLGİSİ VE UYGULAMASI

Doğal boyamacılığın tarihçesi anlatılarak Türkiye’de doğal boyamacılığın gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca kimyasal boyama üzerinde de durulacaktır.

GTK 323.4 YÖRESEL DOKUMA ARAŞTIRMALARI

Geleneksel Türk el dokumalarının türleri ve kullanım alanlarına göre aldıkları adlar hakkında teorik bilgi verilir. Farklı yörelere ait bu dokumaların araştırılması için, alan araştırmasına çıkacak olan öğrenciler araştırma konusunda bilgilendirilirler. Bu bilgiler ışığında öğrenciler eğitim süresinde alana yönelik bir araştırma yaparlar.

GTK 351.2KUMAŞ ANALİZİ

Farklı kumaş tipleri üzerinde analizler yaptırılarak örgü çeşidi, dokuma tekniği, iplik numarası, tarak numarası, tarak eni, atkı ve çözgü sıklıkları ile iplik miktarları ve analizin yapıldığı kumaşın yeniden üretilebilmesi için gereken tüm veriler hesaplanacaktır. Bu ders ile Kumaş Yapı Bilgisinde verilen bilgiler desteklenecek ve daha somut bir zemine oturtulacaktır. Ayrıca 4. sınıftaki Kumaş Tasarımı dersinde de daha bilinçli tasarımlar yapılması mümkün olacaktır.

TEM 315.6 GENEL SANAT TARİHİ III

Hellenistik dönemden başlatılarak Roma, Bizans, Ortaçağ Avrupası ile sürdürülecek olan eğitim Rönesans, Barok, Rokoko, 18. ve 19. y.y. Avrupa Sanatları ve Uzak Doğu Sanatları ile tamamlanacaktır.

GTK 303.4 TÜRK YAZMACILIK SANATI

Türk yazmacılık sanatının tarihsel gelişimi, el baskıcılığı teknikleri ve kalıp hazırlamadan serigrafiye kadar tekstil baskıcılığı konusunda bilgiler teorik olarak öğrencilere aktarıldıktan sonra tekstil baskıcılığının tün aşamaları uygulamalı olarak verilecektir.

GTG 317.8 BİLGİSAYAR TASARIM

Bilgisayarın çağdaş tasarımlarda kullanılması, çağdaş eğitimin gereksinmelerinden yararlanmak için gerekli bilgileri kapsar.

GTK 325.6 TEKSTİL ÜRÜNLERİ KONSERVASYONU

Tekstil konservasyonu konusunda tanımlar genel olarak tekrar edildikten sonra, koruma kültürünün dünyada ve Türkiye’de gelişimi üzerinde durulacak ve bu alanda hizmet veren belli başlı uluslararası kuruluşlar tanıtılacaktır. Ayrıca tekstillere zarar veren etkenler ve bunlara karşı alınacak önlemler üzerinde durulacaktır.

4. YIL

GTK 409.10 KUMAŞ TASARIMI

Eski kumaşların işlevleri, teknolojileri ve tasarımları incelenerek belirlenen ilkeler doğrultusunda yeni işlevler göz önüne alınarak çağdaş anlayışa uygun kumaş tasarımları için araştırmalar ve uygulamalar yapılacaktır.

GTK 425.6 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU

Tekstil restorasyonu uygulama şekilleri ve kullanılan araç gereçler tanıtılarak, bir halı veya düz dokuma örneği üzerinde restorasyonda kullanılan teknikler uygulanarak teorik bilgiler pekiştirilecektir. Ayrıca korunması planlanan bir tekstil ürününün belgelenmesine yönelik yapılan restitüsyon çalışmaları hakkında bilgi verilerek bir halının restitüsyon çalışması yapılacaktır.

GTK 407.8 BASKI TASARIMI

Baskı teknikleri hakkında (rulo, rotasyon, film baskı) bilgi verilecektir. Uygulamaya dönük olarak baskı tekniklerine göre desen oluşturulması, kullanım alanlarına göre desen oluşturulması, raport ve raportlama teknikleri, negatif renk ayrımı ve desenin baskı yoluyla kumaş üzerine aktarımı yapılacaktır.

GTK 406 TEKSTİL MİKROSKOBİSİ

Tekstil ürünleri restorasyonu ve konservasyonu konularını desteklemek amacı ile tekstil liflerinin boyuna ve enine kesit olarak mikroskobik görünüşlerinin öğrenciye tanıtılması amaçlanmaktadır.

GTK 461.2 SEÇMELİ DERS

Öğrenciler iki grup seçmeli dersten sadece bir grubunu seçecekler ve her iki yarı yılda da o derse devam edeceklerdir.

GTG 411.12 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ

Geleneksel Türk Sanatlarının kaynakları ve gelişimi, geleneksel yaşantımızda bu sanatların önemi, tarihsel gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızın durumu ve bugünkü koşulları tartışılacaktır.

GTK 460 DİPLOMA ÇALIŞMASI

Her öğrenci mezun olacağı dal ile ilgili bir konuda tez çalışması yapmaktadır. Ayrıca her öğrenci çalışma konusu ile ilgili olarak danışmanının ile belirleyeceği sayıda uygulamalı proje hazırlamaktadır.

ÇİNİCİLİK VE ÇİNİ ONARIMLARI ANASANAT DALI

DERS İÇERİKLERİ

1.YIL

TEM 101.2 TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Temel Tasarım, Tasarım Sistemleri, özgün yaratıcılık, yaratıcılıkta planlama ve çağdaş tasarım algılamasını içererek kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak insanı ve insan figürünü tanıma, insan ve mekan ilişkisini boyutlandıran bakış açısıyla öğrenciye gelecekteki mesleğine hazırlık ve mesleğe yaklaşımını sağlayan çok yönlü bir sistematiği kapsar.

GTG 103.4 TÜRK EL SANATLARI

El sanatları üretimi, tanımı ve özellikleri, gruplandırılması, sınıflandırılması konusunda bilgiler verilecek örgütlenme ve kurumsallaşma açısından Türkiye’ de El Sanatlarının Gelişimi, Ayrıca Türkiye’ de etnografya müzelerinin kuruluşu ve el sanatları ile uğraşan Kamu Kuruluşları hakkında bilgiler verilecektir.

II. Yarıyılda her Anasanat Dalı öğrencisinin kendi sanat dalı ile ilgili uygulamalı çalışmalarla, bu çalışmalara ilişkin teorik bilgiler verilecektir.

TEM 111.2 TEMEL FOTOĞRAF

Fotoğraf tarihi, fotoğraf kimyası ve optik bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Fotoğraf makinesi kullanımı, siyah-beyaz, renkli ve dia film ve kağıt tipleri öğretilmektedir.

TEM 107 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF

I. Yarıyıl okutulan bu ders teknik çizim ve basit perspektif kurallarını içeren uygulamalı bir derstir.

GTÇ 141.2 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ I

Genel Kimya bilgileri çini teknolojisine giriş niteliğinde dersler işlenmektedir

TEM 115.6 GENEL SANAT TARİHİ I

Tarih öncesi dönemlerden başlanarak, kronolojik bir düzen içerisinde Mısır, Mezopotamya, Ege, Anadolu ve Etrüsk uygarlıkları mimarlık, plastik, resim ve seramik konularında ele alınacaktır.

TBT 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Bilgisayara giriş dersimizde bilgisayar, sistem, sistemi oluşturan mekanik (hardware) ile bu mekanik donanımı işleten yazılım (software) tanıtımı işlenecektir.

2.YIL

GTG 205 TÜRK DESENLERİ

Geleneksel Türk desenlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi verilerek, bu desenlerin uygulama alanları ve tasarımlama metodları konu edilecek motiflerin kaynağı ve tarihsel gelişimi içinde geçirdikleri değişimler konusunda bilgi verilecektir.

GTG 251.2 ESKİ TÜRKÇE

Eski Türkçe harflerin tanıtımı yapılacak. Noktalı ve noktasız harfler hakkında bilgi verilecek. Harfler gruplandırılıp yazılışları ayrı okunuşları aynı olan harflerin tanıtımı yapılacak. Tek heceli ve daha sonra çok heceli kelimelerin okunuşları gösterilecek. Basit kelimelerin kurulu metin örnekleri üzerinde okuma çalışmaları yapılacak.

GTG 233 TÜRK İSLAM MİTOLOJİSİ

Mitolojini tanımı yapılacak, mitoloji terimleri ve mitoloji kavramları hakkında bilgi verilecek. Ulusların mitolojilerinin tarihe, sanata kaynak oluşturma nedenleri örneklerle açıklanacak. İslamlık öncesi TÜrk mitolojisi ve Türk destanları hakkında bilgi verilecek. İslamiyet sonrası Türk mitolojisinde ortaya çıkan değişiklikler ve türlerle ilgili bilgiler verilecektir.

TEM 218 İKONOLOJİ

Grek ve doğu mitolojisi tarihi içinde simgeler, ikonlar, piktogramlar.

TEM 233.4 SANAT PSİKOLOJİSİ

TEM 215.6 GENEL SANAT TARİHİ II

Genel Sanat Tarihi I programı programı ile başlatılıp, Pers Sanatı, Grek Sanatı (Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem), Roma, Bizans, Erken Hristiyanlık, Kuzey Avrupa, Roman ve Gotik Sanatları ile sürdürülecektir.

GTÇ 201.2 ÇİNİ TASARIMI I

Erken dönem Osmanlı seramiklerinden Milet İşi çinilerin üretim teknolojisi ve üretimlerinin uygulandığı bu derste ayrıca yöresel seramikler ve üretim teknolojileri tanıtılırken ikinci yarıyılda da kapaklı form üretimleriyle form-desen ilişkisi, desenin forma aktarımı v.b. çalışmalar yapılacaktır.

GTÇ 207.8 ALÇI ŞEKİLLENDİRME

Alçı şekillendirme metodları, alçı tornası kullanımı, model- kalıp yapma yöntemleri ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

GTÇ 208 DEKOR TEKNİKLERİ I

Geleneksel çini üretiminde kullanılan dekor yöntemleri ( astarlam ve astar bezeme, sgrafitto, renkli sır, ajur, mozaik, minai ve lüster v.b.) uygulamalı ve teorik olarak çalışılacaktır.

GTG 225.6 RESTORASYON KONSERVASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ

Öğrencilerin 3. sınıfta görecekleri “Çini Ürünleri Konservasyonu” ve 4. sınıfta görecekleri “Çini Ürünleri Restorasyonu” derslerine temel olacak kavramlara ve uygulanacak tekniklere ilişkin teorik bilgiler aktarılacaktır.

GTÇ 241.2 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ II

Birinci sınıf programında yer alan ‘GTÇ 141.2 Çini Teknolojisi I’ dersinin devamı niteliğinde olup teorik olarak işlenmektedir. Çamurun hazırlanması ve çeşitleri, astarlar, sırlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

3.YIL

GTÇ 301.2 ÇİNİ TASARIMI II

Geleneksel Türk Çini Sanatının dönemleri belirlenerek o döneme ait geleneksel üretim tarzları belirlenip, belirlenen dönem ve formun birebir anlamında röprodüksiyonlarının yaptırılması.

GTÇ 309.10 DEKORLAMA TEKNİKLERİ II

İznik ve Kütahya’daki motiflerin çizimleri ve form üzerinde fırça metodlarının gösterilmesi.

GTÇ 305.6 ÇİNİ ÜRÜNLERİ KONSERVASYONU

Taşınmaz ve taşınabilir olarak gruplandırılan çini ürünlerine uygulanan restorasyon yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemelerin tanıtımı yapılacaktır. Özellikle taşınmaz (form) çini ürünleri üzerinde bu yöntem ve teknikler, malzemeler uygulamalı olarak verilecektir.

GTÇ 341.2 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ III

Segere giren oksitlerin özellikleri seger hesaplama renkli sır hazırlama ve uygulama.

İznik çini üretimine giriş.

GTÇ 307.8 ÇİNİ ÜRÜNLERİNDE EKSİK TAMAMLAMA

Taşınabilir kültür varlıklarımızdan olan çini formlarda parça eser görünüm ve çap çizimleri, formu bütünlemeye yönelik eksik tamamlama, yine aynı form üzerinde desen tamamlama. Ayrıca restorasyon aşamasında kullanılan restorasyon malzemeleri gerek kimyasal gerekse mekanik olarak uygulama çalışmaları için malzeme tanıtımı ve kullanımı bu dersin içeriğinde verilmektedir.

GTG 317.8 BİLGİSAYAR TASARIM

Bilgisayarın çağdaş tasarımlarda kullanılması, çağdaş eğitimin gereksinmelerinden yararlanmak için gerekli bilgilerini kapsar.

TEM 315.6 GENEL SANAT TARİHİ III

Hellenistik dönemden başlatılarak Roma, Bizans, Ortaçağ Avrupası ile sürdürülecek olan eğitim Rönesans, Barok, Rokoko, 18. ve 19. y.y. Avrupa Sanatları ve Uzak Doğu Sanatları ile tamamlanacaktır.

4.YIL

GTÇ 401.2 ÇİNİ TASARIMI III

Türk Çini Sanatındaki desen-form ilişkilerinin sorgulanarak günlük hayata sokulabilen yeni formlar üretip geleneksel göndermeler yapabilen formlar üretmek.

GTG 411.12 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ

Geleneksel Türk Sanatlarının kaynakları ve gelişimi, geleneksel yaşantımızda bu sanatların önemi, tarihsel gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızın durumu ve bugünkü koşulları tartışılacaktır. Mimariye bağlı gelişen Türk sanatları ile Türk el sanatları kapsamında düşünülen geleneksel sanatların ayrımı üzerinde durulacaktır.

GTÇ 441.2 ÇİNİ TEKNOLOJİSİ IV

İznik çini üretimi, kullanılan hammadeler şekillendirme yöntemleri bezeme, sır hazırlama ve uygulama.

Geleneksel lüster tekniği ve uygulanışı.

GTÇ 407. 8 FARKLI KÜLTÜRLERDE GEL. SERAMİK SAN.

Farklı kültürlerde yapılmış seramik üretimlerinden önem sırasına göre, seledon, mayolika, kristal sır, kül sırları, isli pişirim yöntemleri, terracigilata, astar bezeme v.b. bölgelerin seramikleri tanıtılıp ve seçilen bir dönemden uygulama yapılacaktır.

GTÇ 403.4 ÇİNİ ÜRÜNLERİ RESTORASYONU

Çini eserlerin korunmasına yönelik olarak, desen tamamlama teknikleri ve bir çini eserin özellikle taşınmaz eserlerin yerinde koruma yöntem ve teknikleri teorik ve uygulamalı olarak verilecektir.

GTK 461.2 SEÇMELİ DERS 1.grup: Kitap Sanatları, 2.grup: Halı-kilim

Öğrenciler iki grup seçmeli dersten sadece bir grubunu seçecekler ve her iki yarı yılda da o derse devam edeceklerdir.

GTÇ 460 DİPLOMA ÇALIŞMASI

Tez hazırlama ve yazım yöntemleri anlatılarak konu ile ilgili literatür, alan araştırması, fotoğrafla belgeleme çalışması yapılacaktır.

TEZHİP ANASANAT DALI

DERS İÇERİKLERİ

1. YIL

TEM 101.2 TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Temel Tasarım, Tasarım Sistemleri, özgün yaratıcılık, yaratıcılıkta planlama ve çağdaş tasarım algılamasını içererek kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak insanı ve insan figürünü tanıma, insan ve mekan ilişkisini boyutlandıran bakış açısıyla öğrenciye gelecekteki mesleğine hazırlık ve mesleğe yaklaşımını sağlayan çok yönlü bir sistematiği kapsar.

GTG 103.4 TÜRK EL SANATLARI

El sanatları üretimi, tanımı ve özellikleri, gruplandırılması, sınıflandırılması konusunda bilgiler verilecek örgütlenme ve kurumsallaşma açısından Türkiye’ de El Sanatlarının Gelişimi, Ayrıca Türkiye’ de etnografya müzelerinin kuruluşu ve el sanatları ile uğraşan Kamu Kuruluşları hakkında bilgiler verilecektir.

II. Yarıyılda her Anasanat Dalı öğrencisinin kendi sanat dalı ile ilgili uygulamalı çalışmalarla, bu çalışmalara ilişkin teorik bilgiler verilecektir.

TEM 111.2 TEMEL FOTOĞRAF

Fotoğraf tarihi, fotoğraf kimyası ve optik bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Fotoğraf makinesi kullanımı, siyah-beyaz, renkli ve dia film ve kağıt tipleri öğretilmektedir.

TEM 107 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF

I. Yarıyıl okutulan bu ders teknik çizim ve basit perspektif kurallarını içeren uygulamalı bir derstir.

TEM 115.6 GENEL SANAT TARİHİ I

Tarih öncesi dönemlerden başlanarak, kronolojik bir düzen içerisinde Mısır, Mezopotamya, Ege, Anadolu ve Etrüsk uygarlıkları mimarlık, plastik, resim ve seramik konularında ele alınacaktır.

GTG 131.2 ESKİ TÜRKÇE I

Eski alfabenin tanımı, Uygulaması ve okuma yazma çalışmaları yapılmaktadır.

TBT 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Bilgisayara giriş dersimizde bilgisayar, sistem, sistemi oluşturan mekanik (hardware) ile bu mekanik donanımı işleten yazılım (software) tanıtımı işlenecektir.

2. YIL

GTS 201.2 TEZHİP TASARIM I

Türk tezhip sanatının tarihsel gelişimi ile beraber ,klasik tezhip örnekleri eşliğinde motifleri tanıtıp kompozisyon analizi yapılacaktır. Basit kompozisyon çeşitleri analiz edilecektir.

GTG 233 TÜRK İSLAM MİTOLOJİSİ

Mitolojini tanımı yapılacak, mitoloji terimleri ve mitoloji kavramları hakkında bilgi verilecek.Ulusların mitolojilerinin tarihe, sanata kaynak oluşturma nedenleri örneklerle açıklanacak. İslamlık öncesi Türk mitolojisi ve Türk destanları hakkında bilgi verilecek. İslamiyet sonrası Türk mitolojisinde ortaya çıkan değişiklikler ve türlerle ilgili bilgiler verilecektir.

TEM 218 İKONOLOJİ

Grek ve doğu mitolojisi tarihi içinde simgeler, ikonlar, piktogramlar anlatılmaktadır.

TEM 233.4 SANAT PSİKOLOJİSİ

TEM 215.6 GENEL SANAT TARİHİ II

Genel Sanat Tarihi I programı programı ile başlatılıp, Pers Sanatı, Grek Sanatı (Geometrik, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem), Roma, Bizans, Erken Hristiyanlık, Kuzey Avrupa, Roman ve Gotik Sanatları ile sürdürülmektedir.

GTG 205 TÜRK DESENLERİ

Geleneksel Türk desenlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi verilerek, bu desenlerin uygulama alanları ve tasarımlama metodları konu edilecek motiflerin kaynağı ve tarihsel gelişimi içinde geçirdikleri değişimler konusunda bilgi verilmektedir.

GTH 203.4 HAT TASARIMI I

Hat sanatının tarihsel gelişimi dönemlere göre incelenmektedir. Klasik meşk çalışmaları yanında hat sanatındaki yazı çeşitleriyle taklit ve özgün tasarımlar yapılmaktadır.

GTG 231.2 ESKİ TÜRKÇE II

Temel kurallar verilerek, okuma yazma çalışmaları ve metin çözümlemeleri yapılmaktadır.

GTS 208 EBRU I

Ebru sanatının tarihsel gelişimi incelenmektedir. Klasik ebru yapımında kullanılan malzemeler tanıtılarak bu malzemelerin uygulamaya hazır olacak şekilde hazırlık yapılmaktadır.

GTG 225.6 RESTORASYON KONSERVASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ

Öğrencilerin 3. sınıfta görecekleri ”Mimari Süsleme Restorasyon Konservasyon” dersi ve 4. sınıfta görecekleri “Yazma Eserlerin Restorasyonu” derslerine temel olacak kavramlara ve uygulanacak tekniklere ilişkin teorik bilgiler aktarılacaktır.

3. YIL

GTH 303.4 HAT TASARIMI II

Hat sanatı ile ilgili klasik özgün tasarımlar yapılmaktadır.

TEM 315.6 GENEL SANAT TARİHİ III

Hellenistik dönemden başlatılarak Roma, Bizans, Ortaçağ Avrupası ile sürdürülecek olan eğitim Rönesans, Barok, Rokoko, 18. ve 19. y.y Avrupa Sanatları ve Uzak Doğu Sanatları ile tamamlanmaktadır.

GTS 309.10 TEZHİP TASARIM II

Tezhip sanatının tarihsel gelişimi içinde dönemlere göre üslupların araştırılması ve uygulamalı klasik tezhip çalışmaları içermektedir.

GTS 305.6 MİNYATÜR I

Geleneksel Türk minyatür sanatında kullanılan insan, hayvan, doğa gibi motiflerin çizimleri ve boyama teknikleri öğretilerek üzerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

GTG 331.2 ESKİ TÜRKÇE III

Farklı yüzyıllara ve farklı yazı çeşitlerine ait metinlerin okunması üzerinde durulmaktadır.

GTS 307.8 EBRU II

Ebru sanatının tarihsel gelişimine göre teknikler incelenmektedir. Klasik ebru örnekleri geleneksel usullerde çalışılacaktır.

GTS 311.12 MİMARİ SÜS.KONS. REST.

Proje uygulama konusu ve yeri belirlenmiş olan eserler üzerinde geleneksel Türk süsleme sanatları örneklerinin belirlenme ve belgeleme işlemlerinin yapılması. Eserlerin desen röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması. Malzeme, belgeleme, analiz ve değerlendirme uygulamalarının yapılması.

GTG 317.8 BİLGİSAYAR TASARIM

Bilgisayarın çağdaş tasarımlarda kullanılması, çağdaş eğitimin gereksinmelerinden yararlanmak için gerekli bilgileri kapsar.

4. YIL

GTS 401.2 TEZHİP TASARIM III

Tezhip sanatında kullanılan farklı üsluplar içerisinde özgün tasarımlar yapılmaktadır.

GTS 407.8 MİNYATÜR II

Türk minyatür sanatında geleneksel uygulamaların tekrarı ve yeni çıkışlar.

GTG 411.2 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TARİHİ

Geleneksel Türk Sanatlarının kaynakları ve gelişimi, geleneksel yaşantımızda bu sanatların önemi, tarihsel gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızın durumu ve bugünkü koşulları tartışılacaktır.

GTS 481.2 SEÇMELİ DERS 1.grup: Halı-Kilim Kumaş, 2.grup: Çini

Öğrenciler iki grup seçmeli dersten sadece bir grubunu seçecekler ve her iki yarı yılda da o derse devam edeceklerdir.

GTS 460 DİPLOMA ÇALIŞMASI

Her öğrenci mezun olacağı dal ile ilgili bir konuda tez çalışması yapmaktadır. Ayrıca her öğrenci çalışma konusu ile ilgili olarak danışmanı ile belirleyeceği sayıda uygulamalı proje hazırlamaktadır.

GTS 413.14 YAZMA ESER RESTORASYONU

Kağıt restorasyonuna ilişkin teorik bilgilerin yanısıra, uygulamalı olarak çeşitli nedenlerden dolayı tahribata uğramış malzemesi kağıt olan yazma ve matbu belge, defter,kitap vb. onarımı yapılmaktadır.

GTH 409.10 YAZMA ESER ÇÖZ.

Yazma eserlerin özellikleri anlatılmakta; bölümleri, konuları örnekler üzerinde detaylı biçimde incelenmektedir.