Hat Sanatı

“Hat Sanatı” Ana Sanat Dalı, DEÜ. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne bağlı olarak 2020-21 öğretim yılında eğitime açılmıştır.

Batı literatüründe Islamic Calligraphy olarak da karşılık bulan Hat sanatı kısaca, “estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazma sanatı” olarak tanımlanır. İnsanın duygu ve düşüncelerinin
harfler bünyesinde resmedilmesi olan Hat sanatının bu özelliğini büyük matematikçi Öklid de “hat, her ne kadar fiziki aletlerle meydana getiriliyorsa da aslında o, ruha ait bir hendesedir” şeklindeki tanımlamasıyla vurgulamıştır. Hat, bugün her biri ayrı şube haline gelmiş olan tezhip, minyatür, cilt gibi kitap sanatlarının diğer şubelerinin de oluşmasında merkezi bir role sahip olmuştur.

Programın amacı, Hat sanatını klasik ve geleneğindeki kurallar ile tanımlayıp, bu sahada özgün eserler verebilmek, disiplinler arası etkileşimleri tasarımlara yansıtmak hem dijital ortamda tasarım süreçlerini zenginleştirip geliştirmek hem de bunları farklı disiplinler işbirliğinde uygulamaktır. Hat Sanatı, Tezhip, Minyatür, Cilt ve Ebru gibi sıkı bağları olan yan disiplinlerle birlikte işbirliğini güçlendirmek, özgün tasarım örneklerini çoğaltarak çağdaş uygulamalarla sunmak ve böylece geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görebilecek nitelikte eserler verebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bir başka deyişle, milli kültürel miraslarımızdan olan Hat sanatı örneklerini tanımlamak, koruyup onarmak, tasarım sürecinde dijital imkanların kullanıldığı çağdaş teknolojik desteklerle uygulama, topluma sunma ve sosyal hayatımızın üretim alanlarında sürdürülmesini sağlayacak özgün örneklerle geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaktır.

Hat Anasanat Dalı’nın eğitim-öğretim yılı için Kontenjanı 10 kişi olarak belirlenmiş olup olan hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu Anasanat Dalı’nın eğitiminde birinci yıl, temel sanat eğitimi ve
alan bilgisi zeminini oluşturan dersler ağırlıkta iken ikinci yıldan itibaren yazı çeşitleri üzerine teorik ve uygulamalı dersler ile Hat sanatının dijital ortamlarda tasarlanması; çini, ahşap tekstil gibi farklı zeminlerde ve uygulanabilirliğini amaçlayan derslere yer verilmiştir. Hat Anasanat Dalı programında ayrıca, tezhip, minyatür, ebru, cilt, yazma eserleri koruma(konservasyon) ve onarıma(restorasyon) gibi yan disiplinlere ait kuramsal ve uygulamalı becerilerinin kazandırılmasına yönelik seçmeli dersler ile program desteklenmiştir. Bunun yanı sıra, Hat Ana Sanat Dalı öğrencilerine, Bölümümüzde yer alan diğer Anasanat Dalları ile Fakültemizin seçmeli dersler havuzunda yer alan mesleki dersleri tercih edebilme imkanı da verilerek disiplinler arası tasarım üretebilme fırsatı da sağlanmıştır. Mezunlarımız kendi disiplinlerinde birer tasarımcı ve sanatçı kimlikleri yanında, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında akademik çalışmalar yapma imkanına sahiptirler.