Grafik Sanatlar

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Grafik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde kurulduğu 1983 yılından 1994 yılında nakil olduğu DEÜ İnciraltı Yerleşkesi nden bu yana eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. 2002 yılında fiziksel ortamda alan genişletmesi yapılmış; yine aynı yıl yapılan ve düzenli aralıklarla yinelenen teknolojik altyapı güçlendirmesi bölümünki eğitim ve öğretimin daha iyi koşullarda sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen bölüm, her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir. Bunun yanında, 2001 yılında ilkini düzenlediği ulusal Genç Beyin Fırtınası etkinliğini, tasarım yarışması, çalıştay, seminer ve portfolio sunumlarıyla kesintisiz 12 yıldır devam etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
4  yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta (+sınav haftaları), 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Kişinin duyarlı ve donanımlı bir grafik sanat uygulayıcısı olarak profesyonel yaşamın isteklerine cevap verebilecek kapasitede olması; ancak bu isteklerle tanımlanmamasını ve sınırlanmamasını sağlamaktır.
Lisans programı, öğrencilerinin duygu, düşünce ve mesajlarını oluşturabilecekleri kuramsal altyapıyı ve görselleştirebilecekleri plastik üstyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik derslerin yapısı ve içerikleri bu bağlamda oluşturulmaktadır. Öğrenciler seçtikleri dersin yapısına göre el becerilerini geliştirebilmekte ve bilgisayar, dijital fotoğraf makinası gibi araçları profesyonel düzeyde kullanabilir hale gelmektedirler.
Üçüncü yarıyıldan itibaren başlayan seçmeli derslerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir:
III. ve IV. yarıyılda %25, V. ve VI. yarıyılda %66, VII. ve VIII. yarıyılda %33. Grafik bölümündeki seçmeli derslerin, tüm derslere ortalaması %42dir.
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün, eğitim kadrosu, 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 yarı zamanlı Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde 2si Baskı Atölyesi, 4ü ise sınıf olarak kullanılan 6 Atölyenin yanı sıra 1 de Yüksek Lisans dersliği oluşturulmuştur. Tümünde internet bağlantısı olan ve bir çok grafik programıyla donatılmış 17si PC, 19u ise Mac olmak üzere toplam 36 bilgisayarın bulunduğu 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Geleneksel animasyon teknikleriyle uygulama yapabilmek için gerekli olan tüm araç, gereç ve programla donatılmış ve aynı anda 9 öğrencinin uygulama yapabildiği 1 animasyon stüdyosu kurulmuştur. Ayrıca bölümün tamamında kablolu ve kablosuz olarak internete erişme imkanı vardır. 2001 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen Genç Beyin Fırtınası Haftası genç tasarımcıları, iletişim fakültesi ve dramatik yazarlık öğrencileriyle bir ekip haline getirerek kolektif çalışmayla yaratıcılıklarını artırma imkanı sunmaktadır. 2006-2007 akademik yılından itibaren LLP/Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine başlanılmıştır. İngiltere, Almanya, İtalya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Romanyadaki çeşitli üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 2 lisans öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Temel Program Kazanımları

1 Yüksek sanat ve tasarım yönetimi bilgisine ve becerisine sahip olabilmek.
2 Sergileme ve sunum yönetimi bilgisine sahip olabilmek.
3 Alanla ilgili teknik, malzeme ve teknoloji bilgisine sahip olabilmek.
4 Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek.
5 Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek.
6 Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek.
7 Bireysel olduğu kadar ekip içerisinde de çalışabilmek.
8 Sanat ve Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde iş üretebilmek.
9 Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven ve disiplin becerilerine sahip olabilmek.
10 Alanının terminolojisine hakim olabilmek.
11 Müşteriden bağımsız, sanat ve tasarım ürünleri gerçekleştirebilmek.
12 Alanında uzman bir kişi olabilmek ve bilgiyi pratiğe aktarabilmek.
13 Günceli ve geçmişi yorumlayarak; kavramsal, analitik ve entelektüel bakış açısına sahip olabilmek.
14 Mesleki ve sanatsal alanlarda özgün dil geliştirebilmek.
15 Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek.
16 Var olan olanakları en iyi biçimde değerlendirmek ve çoğaltmak, üretim sürecinde yaratıcı olabilmek.
17 Yaşam boyu eğitimi sürdürebilmek.

 

Ders Yapısı ve Kredileri için bilgi paketine bakabilirsiniz.