Kalite Komisyonu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU

Amaç ve Kapsam

Sahne Sanatları Bölümü Kalite Komisyonunun amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında, Sahne Sanatları Bölümünün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kalite güvence sisteminin kurulmasını, kalite kültürünün oluşturulmasını, akreditasyon ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Komisyon aşağıda belirtilmiş görevleri yerine getirir.

Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili bölümün iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Bölüm Kurulu onayına sunmak,

Kalite Komisyonu, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bilgi işlem tabanlı iç değerlendirme raporu hazırlamak

Üniversitede yapılacak iç değerlendirmeler;

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini,
b) Bölümün ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,
c) Programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilişkili program ve öğrenme kazanımlarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalarını,
ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalarını içerir.

Gerekli olduğu halde alt komisyonlar/çalışma grupları kurabilir.

Komisyonun Kuruluşu ve Üye Seçimi

Sahne Sanatları Kalite Komisyonu, en az üç en fazla beş üyeden oluşacak şekilde Bölüm Kurulu tarafından oluşturulur. Eğitim-öğretim ile ilgili konular görüşülürken bölümün bir öğrenci temsilcisi de komisyonda yer alabilir.

Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, bir dönem daha seçilebilir. İlk seçim döneminden sonraki her seçim döneminde, üyelerin en az 1/3’i ve en fazla 2/3’si önceki dönem görev yapmış komisyon üyeleri arasından seçilerek Komisyonun çalışmalarında süreklilik sağlanır. Herhangi bir nedenle bu şart sağlanamazsa, Komisyon, yeni üyelerden oluşturulur. Yine herhangi bir sebeple boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Komisyonun Çalışma Usulü

Kalite Komisyonu, her akademik yılda en az dört kez, Başkanın belirleyeceği tarihlerde, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanının oyu doğrultusunda karar almış sayılır.

Komisyon hazırladığı raporları idari birimlere, bölüm öğretim elemanlarına iletir.

Kalite Komisyonu Üyeleri :

Prof.Dr. Aslıhan Ünlü (Başkan)
Doç.Dr. Özlem Belkıs (Üye)
Dr.Öğr. Üy. Işınsu Ersan (Üye)
Araş.Gör. Onur Pelister (Raportör)

ÇALIŞMA GRUPLARI

İÇ / DIŞ PAYDAŞLAR-DANIŞMANLAR ÇALIŞMA GRUBU
Doç.Dr. ÖzlemBelkıs,
Doç.Dr. Sibel Erdenk,
Araş.Gör. Kenan Özsever

TOPLUMSAL KATKI (AR-GE) ÇALIŞMA GRUBU
Prof.Dr. Semih Çelenk,
Doç.Dr. Banu Ayten Akın,
Öğr.Gör. Ayten Öğütçü

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU
Dr.Öğr.Üy. Yasemin Sevim Salman,
Dr.Öğr.Üy. Levent Berber,
Araş.Gör. Yunus Emre Gümüş

ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU
Doç. Dr. Ö. Belkıs,
Dr. Öğr. Üy. Işınsu Ersan,
Araş.Gör. Yiğit Kocabıyık

AKREDİTASYON ÇALIŞMA GRUBU
Doç.Dr. Özlem Belkıs
Dr.Öğr.Üy. Işınsu Ersan
Araş.Gör. Ayça Köklü
Araş.Gör. Yunus Emre Gümüş