Eğitim Komisyonu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ EĞİTİM KOMİSYONU

Amaç ve Kapsam

Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Komisyonunun amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sahne Sanatları Bölümü’nün misyon ve vizyonundan hareketle yaratıcı, donanımlı, güncel mesleki ve uluslararası koşullara uygun sanatçılar yetiştirilmesi için bölüm eğitim programlarının yürütülmesi, güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesidir.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Komisyon aşağıda belirtilmiş görevleri yerine getirir.

Bölümün ve anasanat dallarının birbiriyle ilişki ve iş birliği içindeki kuramsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini izler, düzenli olarak değerlendirir.

Başarı ve memnuniyet düzeylerinin izlenmesi için bölüm ve anasanat dallarında farklı yöntemlerle eğitim değerlendirme çalışmaları yürütür ve denetler.

Eğitimle ilgili sorunları saptar ve çözüm yollarını değerlendirir. Bu çalışmalar doğrultusunda eğitim programlarında değişiklikler önerir.

Bölüm içindeki sanatsal uygulamalar, projeler ve iş birlikleri hususlarında karar verme, yürütme ve yönlendirme toplantıları yapar.

Gerekli olduğu halde alt komisyonlar/ çalışma grupları kurabilir.

Komisyonun Kuruluşu ve Üye Seçimi

Komisyon üyeleri üç yılda bir Oyunculuk, Drama Yazarlığı ve Dramaturgi, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dallarından en az birer kişi olmak ve toplam 5 kişiyi aşmamak üzere Bölüm Kurulu tarafından oluşturulur.

Üç yılda bir, 1/3 oranında aynı kalacak şekilde komisyon üyeleri yenilenir.

Komisyon yılda dört kez yapılacak toplantıları eğitim ile ilgili çeşitli gündemlerle duyurur, düzenler, raporlar ve bu raporları idari birimlere, bölüm öğretim elemanlarına ile gerektiğinde öğrencilere iletir.

Komisyonun Çalışma Usulü
Eğitim komisyonu eğitim-öğretim dönemlerinin başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 4 (dört) kez toplanır.

Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanının oyu belirleyicidir.

Alınan karar ve iyileştirmeler doğrultusunda her öğretim döneminde müfredatta veya eğitim programlarında güncellemeler yapılmasını sağlar.

Eğitim Komisyonu Üyeleri :

Prof.Dr. Semih ÇELENK (Başkan)
Prof.Dr. Selda KULLUK YERDELEN (üye)
Doç.Dr. Sibel ERDENK (raportör)

Görev süresi: 0.7.06. 2021-0.7.06.2024

ÇALIŞMA GRUPLARI

YATAY/DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK ÇALIŞMA GRUBU
Prof.Dr. Semih Çelenk,
Prof. Dr. Aslıhan Ünlü,
Prof.Dr. Selda Kulluk Yerdelen,
Dr. Öğr.Üy. Işınsu Ersan,
Araş.Gör. Yiğit Kocabıyık

STAJ/PRATİK ÇALIŞMA ÇALIŞMA GRUBU
Dr.Öğr.Üy. Uğur Akıncı,
Öğr.Gör. Aylin Dinler,
Araş.Gör. Onur Pelister

SINAV VE DERS PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU
Dr.Öğr.Üy. Yasemin Sevim Salman,
Dr.Öğr.Üy. Işınsu Ersan,
Araş.Gör. Ayça Köklü,
Araş.Gör. Alev Beyazoğlu

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM/DERS/SINAV PROGRAMLARI ÇALIŞMA GRUBU
Prof.Dr. Semih Çelenk,
Doç.Dr. Banu Ayten Akın,
Dr.Öğr.Üy. Atay Gergin,
Dr.Öğr.Üy. Levent Berber

ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME/GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU
Prof.Dr. Selda Kulluk Yerdelen,
Doç.Dr. Özlem Belkıs,
Doç.Dr. Sibel Erdenk,
Dr.Öğr.Üy. Uğur Akıncı
Araş.Gör. Yiğit Kocabıyık

DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS/FARABİ/MEVLANA) ÇALIŞMA GRUBU
Dr.Öğr.Üy. Atay Gergin,
Öğr.Gör. Aylin Dinler,
Araş.Gör. Ayça Köklü

ETKİNLİK/SERGİ DÜZENLEME ÇALIŞMA GRUBU
Öğr.Gör. Ayten Öğütçü
Öğr.Gör. Barış Erdenk,
Öğr.Gör. Gülşin Oral

WEB GÜNCELLEME ÇALIŞMA GRUBU
Araş. Gör. Onur Pelister
Araş.Gör. Alev Beyazoğlu