Danışma Kurulu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
PROGRAM DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım
Amaç
Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünün, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğinin sürdürebilirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kendi Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünün, dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulacak Danışma Kurulu’nun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”e göre ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 08/08/2017-476/16 tarih ve sayılı “Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi”ne göre oluşturulmuştur.
Tanım
Program Dış Danışma Kurulu: Sahne Sanatları Bölümü Lisans, Önlisans, Lisansüstü programlarının danışma kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Danışma Kurulu
Program Danışma Kurulu Bölüm Başkanı başkanlığında, Bölüm Başkan Yardımcıları, program iç paydaşlarından seçilen üyeler ve programı yakından tanıyan kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
Kurul Üyelerinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi
1-Danışma Kurulu, Bölüm Kurulu tarafından oluşturulur.

2- Kurul üyelerinin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, bölüm kurulu tarafında tekrar önerilebilir.
3- Kuruldan ayrılan üyenin yerine bölüm kurulu tarafından yeni üye belirlenebilir.

Danışma Kurulunun Görevleri
Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sahne Sanatları Bölümünün faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile ilişkilerini ve işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek,
b) Dış paydaşların talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,
c) Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
ç) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak, yardımcı olmak,
d) Kamu ve özel sektörde istihdam ihtiyacının karşılanmasına ilişkin olarak mezunlardan beklenen bilgi ve beceriler hakkında önerilerde bulunmak,
e) Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük vb. yollarla zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,
f) Üniversitenin tanınırlığını arttırmak için görüş ve önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Danışma Kurulu’nun çalışmasına yönelik işlemler şunlardır:
a) Danışma Kurulu yılda en az iki defa, eğitim öğretim yılı başı ve sonunda olmak üzere Başkanın çağrısı ile toplanır.
b) Kurul gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında Kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Üniversitenin, Fakültenin ve Programın talepleri, öncelikle gündeme alınır ve görüşülür. Gündem, toplantı tarihinden en az üç iş günü önce üyelere elektronik ortamda bildirilir.
c) Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişi veya alan temsilcileri toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.
ç) Kurul ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.
d) Kurulun sekretarya görevi Bölüm Kalite Komisyonu, İç-Dış Paydaşlar-Danışmanlar Çalışma Grubu tarafından yürütülür.
e) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul görüşmeleri ve kararları raporlaştırılarak ilgili birimlerle paylaşılır. Kurul kararları, ilgisine göre Bölüm Kuruluna ve / veya Komitelerin/Çalışma Gruplarının bilgisine sunulur ve buralarda tartışılır.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Yakup Öztuna, Prof. Dr. Danışma Kurulu Başkanı, Bölüm Başkan V.
Semih Çelenk, Prof. Dr. İç paydaş
Selda Kulluk Yerdelen, Prof. Dr. İç paydaş
Sibel Erdenk, Doç. Dr. İç paydaş
Ebru Aytürk, oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu
Fazıla Soysal Alptekin, tasarımcı, İzmir – TRT
Hakan Dündar, tasarımcı Ankara Devlet Tiyatrosu
Hülya Nutku, Prof. Dr. emekli öğr. üyesi
Özen Yula, oyun yazarı
Selen Korad Birkiye, Doç. Dr., dramaturg, İstanbul Devlet Tiyatroları
Sibel Arıcan, dramaturg Eskişehir Şehir Tiyatroları
Yeşim Özsoy, oyun yazarı, tiyatro yöneticisi Galata Perform.
Zeynep Günsur, Prof. Dr., Kadir Has Üniv.