Müzikoloji

MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI

YETENEK SINAVI

Müzikoloji Anabilim Dalı’na ön kayıt yaptırmış adaylar üç aşamalı bir sınav sürecinden geçerler. I. Aşama, müziksel işitmenin ölçümlenmesine dayalı aralık ve ezgi algılamanın sorgulandığı ortak bir MÜZİKSEL İŞİTME; II. Aşama, yazılı anlatım becerisinin sergilenmesine yönelik YAZILI bir değerlendirme; III. Aşama,  adayların müzik araştırmacılığına olan ilgilerinin tarihsel, kuramsal ve metodolojik deneyimleri açısından ölçümlendiği SÖZLÜ GÖRÜŞME sınavlarıdır. İlk aşamadan 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan tüm adaylar diğer iki aşamaya girmeye hak kazanır. 50’nin altında alan adaylar ise başarısız ilan edilir ve diğer aşamalara giremez. I. aşamadan en az 50 puan alarak diğer aşamalara girmeye hak kazanan adayların puanlama sırasında yer alabilmeleri için II ve III. aşamalara girmesi zorunludur. Bu aşamalardan herhangi birine herhangi bir nedenden dolayı girmeyen adayların sınavı başarısız ilan edilir.

I. AŞAMA: MÜZİKSEL İŞİTME SINAVI (ORTAK)

Müzikoloji Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim dalında öğrenim görmek için ön kayıt yaptıran adayların ORTAK sınavıdır. İşitsel algılamanın ölçülmesine dayanan bu sınavda adaylar sınava tek tek alınır ve iki kategoride sorular yöneltilir. Birinci kategori (aralık algılama); birden fazla sesin (2, 3 ve 4 ses) aynı anda piyanoda duyurulması ve adayın bu sesleri ayrıştırarak tek tek “Na” ya da “A” heceleri ile tekrar etmesi üzerine kuruludur. İkinci kategori (ezgi algılama); birbirinden farklı karaktere (inici, çıkıcı, yanaşık, uzak, modal, tonal vb) sahip ölçülerden oluşan ezgisel çizgilerin piyanoda duyurulması ve adayın seslendirilen ezgiyi “Na” ya “da “A” heceleriyle tekrar etmesine dayanır. Sorulacak sorular ve sayıları şöyledir:

2 ses 5 adet, 3 ses 5 adet, 4 ses 1 adet, ezgi 2 Adet

Değerlendirme:

I. Aşama MÜZİKSEL İŞİTME sınavında (ortak) alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %40‘tır.

II. AŞAMA: YAZILI SINAVI

Müzikoloji Anabilim Dalı’na başvuran ve I. Aşama (ortak) sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan adayların, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte TOPLU olarak hazır bulunacakları YAZILI bir değerlendirme sınavıdır. 60 dakika sürecek olan bu sınavda adaylara müziksel bir olgudan hareketle bir soru ya da bir önerme yöneltilecektir. Burada adayların; düşüncelerini yazılı bir anlatım formuna dönüştürme yetisi ile yöneltilen sorunun çözümlenmesinde ya da verilen önermenin taşıdığı yargının desteklenmesi ya da karşı çıkılmasındaki tutarlılığı ölçümlenecektir.

Değerlendirme:

II. Aşama YAZILI sınavda alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %20‘dir.

III. AŞAMA: SÖZLÜ GÖRÜŞME SINAVI

Müzikoloji Anabilim Dalı’na başvuran adayların II. Aşama (yazılı) sınavına girdikten sonra, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte hazır bulunacakları SÖZLÜ GÖRÜŞME sınavıdır. Bu aşamada adaylar tek tek görüşmeye alınır. Sınavda adayların müzik araştırmacılığına olan ilgileri tarihsel, kuramsal ve metodolojik deneyimleri açısından ölçümlenir. Bu çerçevede adayların kendini ifade etme ve iletişim becerisi yanında ilgili alandaki literatüre hakimiyeti de sınanır. Adayların jüri tarafından yöneltilen sorulara belli bir mantık örgüsü içinde yanıt vermesi ve savlarını gerekçelendirmesi beklenir. Sözlü Görüşme sınavında zorunlu olmamakla birlikte dileyen adaylar vokal ya da çalgısal performanslarını sergileyebilirler. İki dakika ile sınırlı bu performans puanlamada dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme:

III. Aşama SÖZLÜ GÖRÜŞME sınavında alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %40‘tır.

Genel Değerlendirme:

Kontenjan dâhilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların dereceleri her üç aşamadan alacakları puanların toplanmasıyla oluşur. Tüm aşamaların adayın toplam puanına etkisi yüzde oranı açısından şöyledir:

I. Aşama Müziksel İşitme Sınavı (ortak) : %40

II. Aşama Yazılı Sınavı: %20

III. Aşama Mülakat Sınavı: %40

Toplam: %100

Puan hesaplama örneği: I. Aşama 80 puan (%40)= 32 puan, II. Aşama 50 puan (% 20)= 10 puan, III. Aşama 60 puan (%40)= 24. Toplam puan: 32+10+24= 66 puan. Adaylar en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır.

SINAV AKIŞI

1. İlk gün yapılacak olan I. Aşama Müziksel İşitme Sınavı bir ön eleme niteliğindedir ve bu sınavda yalnızca işitmeye dayalı sorular sorulacak, adaylardan herhangi bir vokal ya da çalgısal performans istenmeyecektir. Bu nedenle adayların bu aşama için çalgı getirmelerine gerek yoktur. Tüm adayların sınava girmesinden sonra I. Aşama tamamlanacak ve değerlendirme yapılarak sonuçlar aynı günün akşamı açıklanacaktır.

2. I. Aşamadan en az 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar 2. gün saat 09’00’da yapılacak ve 60 dakika sürecek II. Aşama Yazılı Sınava girecektir. Bu sınava giren adayların ertesi gün yapılacak olan Mülakat Sınavına girmeleri zorunlu olduğu için bu aşamanın sonrasında duyuru yapılmayacaktır.

3. III. Aşama Sözlü Görüşme Sınavı, sınav komisyonunun adaylarla tek tek görüşmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu aşama sonrasında adayların tüm aşamalardan aldıkları puanların yüzde oranlarının toplanmasıyla toplam puanları elde edilecek ve başarı sıralaması yapılacaktır. Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’na kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek öğrencilerin listesi dekanlıkça duyurulacaktır.