Kütüphane

KÜTÜPHANEMİZ HAKKINDA:

-KOLEKSİYONUMUZ: Fakültemiz Kütüphanesinde çoğunluğu sanat ve edebiyat ile ilgili olmak üzere çeşitli konularla ilgili 22819 adet basılı yayın bulunmaktadır. Ayrıca 47 adet süreli yayınımız bulunmaktadır.

-ÇALIŞMA SAATLERİMİZ:

Pazartesi-Cuma

8.30-17.00

İLETİŞİM:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güldeste Sokak No:4 35320 Balçova-İzmir

Kütüphane Sorumlusu:

Uzm.Emine DİNDAR  Tel: 0 232 4129030

emine.dindar@deu.edu.tr

Kütüphane Çalışanları:

Mustafa Eryılmaz        Tel: 0 232 4129031

Aşkın Duran                  Tel: 0 232 4129031

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ:

-ÖDÜNÇ VERME :  Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği çerçevesinde

Madde 15-Madde 17 de belirtilenler dışındaki kitap ve materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

Üniversitenin öğretim elemanları bir defada en çok bir ay süre ile en çok 5 (beş) kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 15 (onbeş) gün süreyle en çok 3 (üç) kitap; Üniversitenin ön lisans ve lisans öğrencileri ve personeli bir defada en çok 15 gün süreyle en çok 2 (iki) kitap ödünç alabilirler. Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak, ödünç alınan bir kitap süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o kitabın bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap en az 1 (bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez.

Gerektiğinde kütüphane ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.
Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına kitap ödünç verme işlemlerinde karşılıklı olma esası uygulanır.

Ödünç Alanın Yükümlülükleri
Madde 16-Kütüphaneden kitap veya başka bir materyali ödünç alan kişi o kitap veya materyali özenle ve iyi kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönetmelik, ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde 17-Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.
a)Başvuru (müracaat) eserleri (Abstrakt, index, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
b)Tezler,
c)Görsel-işitsel araçlar,
d)Rezerve kitaplar,
e)Süreli yayınlar,
f)Müzik notaları,
g)Atlas, harita ve slaytlar,
h)Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,
ı)Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller
Madde 18-Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından belirlenip Rektörlükçe onaylanan ve kütüphanelere duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.
Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir.

Karşılıklı olma esası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı
Madde 19-Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, o kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği göz önüne alınmak sureti ile Daire Başkanının oluşturacağı üç kişilik bir komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyonda, tazmin edilecek kitap veya benzeri materyalin ait olduğu bilim dalı öğretim elemanları arasından en az bir kişi ile ilgili kütüphane yöneticisi bulunur.

Yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale geldiği belirlenen kitap ve benzeri materyal hakkında kaybedilmiş kitap ve materyale ilişkin hükümler uygulanır.

Ödünç alınan kitap veya benzeri materyalin kaybedilmesi veya hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanması halinde kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanmasına başlandığının kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihe kadar geçen süre için tahakkuk ettirilen gecikme cezasını da ödemek kaydı ile, yenisini temin ve teslim etmesi veya bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde, tam ve ciltli bir fotokopisini temin ve teslim etmesi istenir.

Kaybedilmiş veya hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanan kitap veya benzeri materyalin belirtilen şekillerde temin ve teslimin mümkün olmaması halinde o kitap veya materyal Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar çerçevesi içinde ödünç almış kişiye tazmin ettirilir.

Gecikme Cezası ve Kaybolan Materyal İçin Tazminatın Ödenmemesi
Madde 20-  Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç alma süresi sonunda iade etmeyen, tahakkuk eden gecikme cezasını ödemeyen veya kaybettiği materyali 19 uncu madde uyarınca temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiye hiçbir şekilde başka kitap veya benzeri materyal ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekilde kütüphane hizmetinden yararlandırılmaz.

Kütüphaneden aldığı kitap veya benzeri materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenciye geçici mezuniyet belgesi ve diploması verilmez. Üniversitenin öğretim elemanları ile personeli ve diğer üniversitenin personeli hakkında gecikme cezası ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazminat miktarlarının tahsili hususunda bu Yönetmeliğin 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini bağlı bulundukları birimin Öğrenci İşleri Bürosuna gönderir. Bu öğrenciler kütüphane ile ilişikleri olmadığını belirten belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversite kimlik kartı verilmez.
Bu işlemler Daire Başkanının Koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı””nın işbirliği ile yürütülür.

-DANIŞMA HİZMETİ: Fakültemiz kütüphanesinde verilen danışma hizmeti çerçevesinde; kütüphane otomasyon programından katalog taramanın anlatılması, üniversitemizin sahip olduğu elektronik yayınlara ulaşma yollarının anlatılması ve okuyucunun bilgiye ulaşmasını sağlanması hizmetleri verilmektedir.

-KÜTÜPHANE HESABI OLUŞTURMA-SÜRE UZATMA-KİTAP AYIRTMA İŞLEMLERİ:

Üzerinizdeki kitapların iade tarihlerini görmek, süresini uzatmak, kitap ayırtmak için size ait olan Kütüphane Hesabınız olmalı. Bunun için aşağıdaki süreçleri izleyebilirsiniz.

KÜTÜPHANE HESABI OLUŞTURMA

İlk etapta sistemi açınız : http://katalog.adm.deu.edu.tr/ ; sisteme girdikten sonra sırasıyla :

1- Sağ tarafta yer alan Kullanıcı Kayıtları yada Login  tıklayınız.

2- Soyad Ad alanına bilgilerinizi giriniz (Soyad Ad olacak biçimde)

3- Barkod alanına TC Kimlik No’nuzu yazınız.

4- PIN bölümüne  ALFENUMERİK ( TRN533 vb. ) rakamlar ve harflerden oluşan 6 karakterli şifre

Oluşturup submit butonuna tıklayınız.

5- Açılacak olan PIN kutucuklarına oluşturduğunuz PIN (şifre) i tekrar giriniz. (ilk defa pin oluştururken yapılacak) Submit butonuna tıklayınız. Kütüphane hesabınıza giriş yapmış bulunmaktasınız.

UZATMA İŞLEMİ İÇİN

Kütüphane hesabınıza girin. Bunun için:

http://katalog.adm.deu.edu.tr ; sisteme girdikten sonra sırasıyla :

1- Sağ tarafta yer alan Kullanıcı Kayıtlarını yada Login tıklayınız.

2- Soyad Ad alanına bilgilerinizi giriniz (Soyad Ad olacak biçimde)

3- Barkod alanına TC Kimlik No’nuzu yazınız

4- PIN bölümüne önce oluşturmuş olduğunuz (PIN) ALFENUMERİK ( TRN533 vb. )

rakam ve harften oluşan 6 karakterli şifrenizi giriniz. (Daha önce oluşturmadıysanız o anda yukarıdaki      anlatım şekliyle

oluşturunuz.) Submit e tıklayınız.

Kütüphane hesabınız açılacak ve  almış olduğunuz kitapları göreceksiniz, şimdi kitapların yanlarında bulunan kutucukları işaretleyiniz ve (Seçileni uzat), yada Hepsini Uzat butonuna basılarak gelen ekranda uzatma işlemini onaylamak istiyor musunuz? sorusuna  YES denilerek  uzatma işlemi tamamlanır .

***    Uzatma işlemi kitapların süresinin dolmasına en erken 4 (dört) gün kala yapılmaya başlanabilir.

*** Elinizdeki kitaba bir başkası tarafından ayırtma konulduğu takdirde uzatma işlemi gerçekleştirilemez.

***Süresi geçmiş kitaplara (1 gün geçse bile) uzatma işlemi yapılamamaktadır

AYIRTMA İŞLEMİ İÇİN

Kullanıcı üzerindeki bir kitaba ayırtma koyabilmek için, arama ekranından bulduğunuz ve ayırtmak istediğiniz yayının yanındaki REQUEST butonuna tıklayarak veya kütüphane hesabınıza girdikten sonra hesabınızın içindeki arama ekranından taramanızı gerçekleştirip çıkan kayıt için REQUEST butonuna tıklayınız ve karşınıza bir tarih gelecek (bu tarihin anlamı bu kitap bana x tarihine kadar gerekli bu tarihe kadar kütüphaneye dönmezse ayırtmam iptal olsun demek yani ayırtma isteğinizin son geçerli olduğu tarih demektir). Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan request selected item  kutucuğuna tıklayınız ve ayırtma işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

*** İrtibat telefonu: (0232)4129031 ve 4129030

Fotokopi ve Çıktı Hizmeti

-Fotokopi ve çıktı işlemlerinizi Kütüphanenin karşısındaki Fotokopi Odasından yapabilirsiniz.

-Basılı kaynaklar 1988 telif hakları anlaşması koruması altındadır. Bundan dolayı araştırma ve özel

çalışmalar için sadece tek kopya alınmasına izin verilmektedir. Orijinal kaynaktan alınan fotokopi, bir

dergiden bir makaleyi, kitabın bir bölümünü (veya %10’nu) ve bir tezin %10’nu aşmamalıdır.

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME (ILL) :

Fakültemiz Akademik ve İdari Personeli başka kurumlara ait kütüphanelerden kitap talep edebilirler. Bunun için Kütüphane Sorumlusu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Fakültemiz kütüphanesinden  yayın talep etmek isteyenler ise Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphane ILL  Sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

DEÜ Kütüphanelerarası Ödünç Verme (Inter Library Loan-ILL) Politikası:

Linki için tıklayınız

BAĞIŞ POLİTİKAMIZ:

DEÜ GSF KÜTÜPHANE BAĞIŞ POLİTİKASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, Üniversitede yapılan eğitim ve öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir. Öncelikle, bir halk kütüphanesi gibi her alan ve amaca hizmet eden, hedef kitlesi sınırsız bir kütüphane türü olmayıp, bir üniversite /fakülte kütüphanesi olmamız, hizmete konu olacak materyal ve hedef kitlemizin belirli olması sonucunu getirmektedir. Bu nedenle bağış kabul ederken belirlediğimiz ilkeler aşağıdaki gibidir.

Bu ilkelerin uygulanmasıyla bir standardizasyon oluşturmamızın bağış kabulünde olası karmaşa ve       belirsizlikleri engelleyeceği, iş akışımızı daha sağlıklı hale getirerek nitelikli ve seçkin bir koleksiyon oluşturmamızı sağlayacağı, dolayısıyla hizmet kalitemizi artıracağı kanısındayız.

BAĞIŞ YAPILAN YAYINLARIN SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN NOKTALAR

KOLEKSİYONA KATILAMAYACAK OLAN YAYINLAR

KATALOG TARAMA LİNKİ: http://katalog.adm.deu.edu.tr/search*tur/Y

VERİ TABANLARI & E-YAYINLAR: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=18212

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ANA SAYFA: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=109 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6008

 

BAĞIŞÇILARIMIZ

Prof. Rauf BEYRU

Prof.Dr. Adem GENÇ