Ders İçerikleri

TEM 1101 TEMEL TASARIM I

Temel Eğitim Bölümü, Grafik, Tekstil, Seramik ve Geleneksel El Sanatları Bölümlerinde; Figüratif-Non Figüratif Desen, Biçimlendirme I (İki Boyutlu Tasarım), Biçimlendirme II (Üç Boyutlu Tasarım) ve Renk olmak üzere sanat eğitimi üzerine temel bilgileri içeren bölümlerden oluşmaktadır.  İçeriğindeki dersler, öğrencilerin gelecekteki tüm sanat ve tasarım çalışmalarına alt yapı oluşturacak kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla yürütülmektedir. Bölümün amacı, öğrencilerin sanat ve tasarım üzerine yapacakları çalışmalar için temel sanat kavramları üzerinde durmak, sanat tarihi içindeki önemli yaklaşımlarla ilgili teorik ve pratik çalışmalarla bilgi vermek, sanatsal dil üzerine kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yönlendirerek alanlarında ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerin yaratı sürecindeki etkinliklerini arttırmak, görsel sanatın dilini konuşabilmeleri ve anlayabilmeleri için

BİÇİMLENDİRME I (2 BOYUTLU TASARIM) VE BİÇİMLENDİRME II (3 BOYUTLU TASARIM) derslerinde özellikle tasarım alanında çalışacak öğrencilere tasarımın temel ilkeleri (uyum, çeşitlilik, denge, ritim, vurgu, hareket, oran, görsel hiyerarşi ve plastik ekonomi soyutlama ve stilizasyon kavramları), temel kavramlar ve biçimlendirme üzerine geliştirecekleri projelerle tasarım süreçlerine başlamalarını sağlamaktadır.

RENK dersinde ise, renkle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, rengin bilimi ve sanatı kuramsal olarak gösterilirken pratik çalışmalarla farklı teknikler üzerine bilgi verilmektedir. 12 renk çemberi, boya ve ışık renkleri, renk uyumu, 7 renk kontrastlığı, renk psikolojisi, renk çözümlemeleri, renk-mekan ilişkileri üzerine uygulamalı projeler verilmektedir.

TEM 1201 DESEN I derslerinde natürmort ve canlı model çalışmaları ile insan anatomisi ve temel estetik kavramlar, sanat tarihi içindeki önemli eserlerin incelenmesi ile öğrencilerin, temel biçimlendirme öğelerini farklı malzemeler kullanarak ifade etmelerini sağlamaktadır. Bu etüd etme aşamasında figür-mekan ilişkisine, perspektife, çizgisel ve ışık-gölge ile biçimlendirmeye, detay çalışmalarına dikkat çekilir.

TEM 1011 TEMEL FOTOĞRAF Fotoğraf tarihi,fotoğraf kimyasalı-fiziği ve elektronik aşamaları. Işık ve lenslerin özellikleri.Kadraj-enstantane ve diyaframın uygun olarak kullanılması.Dijital uygulamalara yönelik bilgisayar programlarının kullanılması.

Fotoğraf’ın oluşumu ve Fotoğraf makinesının kullanımı.Öğrencilerin kendi eserlerini fotoğraflamaları.Dijital teknolojinin ve programlarının kullanılması.

Fotoğraf eğitimi sonucunda öğrenci kendi eserlerini en iyi bir şekilde fotoğraflayabilir ve profesyonelce yapacağı işlerde destek olarak kendine yeterli olabilir.

TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I Tarih Öncesi Çağlardan başlayarak, Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Girit, Miken, Yunan, Helenistik, Etrüsk, Roma ve İlk Hıristiyanlık Sanatları irdelenirken görsel malzemelerden de yararlanılmaktadır.

Oluşum süreci içinde Sanatın, Tarih Öncesi Çağlardan başlayarak ilk Hıristiyanlık Dönemi sonuna kadar olan süreç içersinde Mimarlık, Resim, Heykel ve El Sanatları bağlamında irdelenerek günümüz sanatına etkileri ortaya konmaktadır.

TEM 215.6 GENEL SANAT TARİHİ I

Ders Erken Hristiyanlık döneminden Rönesans sonuna kadar Batı sanatıyla, doğuşundan Klasik Osmanlı Sanatı’nın başlangıcına kadar İslam ve Türk-İslam Sanatı konularını kapsamaktadır. Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin sanatı bilgilenme, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazanma. Sanat Tarihi II dersinde başarılı olan bir öğrenci genel anlamda sanat tarihi kavramlarına hakim olarak ele alınan dönem ve coğrafyadan gelen bir sanat eserinin analiz edebilir ve sentezleyebilir.

TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF

I. Yarıyıl okutulan bu ders teknik çizim ve basit perspektif kurallarını içeren uygulamalı bir derstir.

TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ

Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Organizasyonu; Bilgisayar Donanım ve Yazılımı; İşletim Sistemi; Ofis Yazılımlarında Ortak Öğeler; Kelime İşlemciler; İşlem Tabloları; Sunum Programları; Resim ve Çizim Programları; Veri Tabanları; Bilgisayar Ağları; İnternet’in Altyapısı; İnternet’in Kullanımı; Bilgisayarla Problem Çözme Yolları. Öğrencileri bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi yapmak ve ofis yazılımlarını öğrenerek kendi işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar kültürü vermektir.

Bu dersde öğrencilerimize temel bilgisayar kullanımı öğretilmektedir.

TEM 3021 SANAT FELSEFESİ IDers, Sanat Felsefesi disiplininin kuruluşundan hareketle, özellikle Hegel’in sanat teorisi çerçevesinde sanatın kavramsal düşüncedeki işlenişiyle ilgili konuları içermektedir. Bu çerçevede felsefe tarihinde “estetik” veya “güzellik ve sanat felsefesi” diye adlandırılan dalın gelişimine katkıda bulunan çeşitli teoriler ve akımlar gözden geçirilirken, yeri geldikçe Empedokles, Anaksagoras, Platon, Aristoteles, Plotinos, Augustinus, Aquina’lı Thomas, Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Baumgarten, Kant, Schiller, Schelling, Hegel gibi konuyla birinci elden ilgili filozofların düşüncelerinden ve metinlerinden hareketle, Sanat Felsefesinin temel kavramları ait oldukları bağlam içerisinde izlenecektir.

Dersten beklenmesi gereken pratik amaç öğrencinin “sanat felsefesi”nin temel kavramlarının ve problemlerinin tarihsel ve felsefî derinliğine belli ölçüler içerisinde nüfuz etmesi ve konuyla ilgili bugünün kavramlarını ve problemlerini bu derinlikle bağıntı içerisinde anlayabilmesi ve kavrayabilmesidir. Dolayısıyla, en genel çerçevesi içerisinde bu sanat felsefesi dersi, güzel’in, sanat’ın ve duyarlığın veya alımlamanın felsefî kavramsal değerlendirilişinde olgunlaşma hedefine doğru ilerletilmeye çalışılacaktır.

TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİMİ I Batı Toplumlarında Modern Sanatların ve Toplum Bilimlerin Klasik Kuramsal Temelleri

• Ders, 18. ve 19. yüzyıl sanat ve toplumbilim alanlarında şekillenen ve mevcut sosyal çalışmaların referans noktaları ve akıl yürütme tarzları olarak süregelen teorik söylemlerin analizini amaçlamaktadır. Dersin genel amacı, öğrencilere modern sanatlar ve toplumbilimlerin tarihsel gelişimi ve bu gelişimin ürünü kavramsal bilgileri sunmak ve onların  analitik becerilerini geliştirmektir.

Bu dersin sonunda öğrenciler;

• Sanat tarihi, politik ekonomi ve toplumbilimin çıkışıyla ortaya konan en önemli modern sanat ve toplumbilim kuramlarının temel kavram ve ilkelerini bilecek;

• Toplum ve sanat sorunlarına dair kavramsal kökenlere,  temel kuramsal düşüncelere ve kaynak metinlere ulaşabilecek ve eleştirel olarak yorumlayabilecek;

• Avrupa toplumları ve sanatlarının tarihsel koşulları, modernleşme eğilimleri ve kuramsal söylemler arasındaki ilişkileri ortaya koyabileceklerdir.

TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ Sanat alanlarının kendilerine ait evrensel bilgi üretme ve aktarma yöntemlerinin farklı uygulamalar aracılığı ile incelenmesi Görsel sanat disiplinlerini denetleyen farklı sosyal bilim alanlarının sanat nesnesini inceleme ve bilgi üretme metotlarının incelenmesi

Bilimin evrensel kalıpları içerisinde tecrübeyi yazı aracılığı ile saklama yöntemlerinin uygulanabilmesi

TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I Görsel sanat uygulamalarının çeşitli sanat tarihi inceleme yöntemleri aracılığı ile çözümlenmeleri

Sanat tarihi ve görsel kültüre ait imge – anlam ilişkilerinin uygulamalı olarak incelenmesi ve biçim analiz yöntemlerinin tartışılması

Sanat eserlerinin farklı analiz biçimleri ile yorumlanma bilgisi ve birikimi

TEM 2017 MİTOLOJİ Sözel, yazılı ya da görsel araçlar ile günümüze dek ulaşan söylenlerin anlam, kutsallık ve örnek teşkil etme bağlamında örnekler ile incelenmesi ve tartışılması

Görsel sanatlara kaynak olmuş olan söylenlerin toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamda tartışılması ve yorumlanması

Görsel sanat kaynağı olarak mitolojinin yapısının kavranması ve çağdaş söylenceleri yorumlama çalışmaları

TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III 15. ve 16. yüzyıl Aydınlanma Çağı felsefesinin sanata etkisi, Aydınlanma sonrası sanat akımları, Manieri di Michel Angelo ( Manierizm), Barok, Rokoko, 18. yüzyıl dünya görüşü ve Romantisizm, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı ve kültür hayatı, Sanayi Devrimi ve Batı sanatı, Empresyonizm, Neo Klasizm, Ekspresyonizm, 18. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı Sanatı, Modernite ve Modernizm, Modern sanat ve sanat tarihinin terminolojik sorunları, Modern sanat akımları.

1. Sanat tarihi eğitiminin güzel sanatlar uygulamalarına katkısının önemini kavrayabilme

2- Sanat ve sanat tarihi kavram ve terimlerini öğretme

3- Sanat akımlarının üslupsal özelliklerini tanıyabilme

4- Sanayi devrimine kadar ortaya çıkan sanat akımlarının, günümüz sanatının oluşumuna etkisini kavrayabilme

5- Sanat akımlarının ve üsluplarının oluşumunda etkin olan kültürel süreçlerin farkında oluş

Sanatın ve sanat tarihinin kültür tarihi açısından anlaşılması, kavram ve terimlerin doğru kullanarak öğrencilerin dönemlere dair üslup farklılıklarını tanımlayabilmesi

Sanayi Devrimi’nin toplumsal etkileri ve Batı sanatının değişimi.19.yüzyıl ve yeni yüzyılın başlangıcından itibaren görülen yeni düşünce ve sanat akımlarının birbiriyle etkileşimleri. Empresyonizm, Neo Klasizm, Ekspresyonizm, 18. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı Sanatı, Modernite ve Modernizm, Modern sanat ve sanat tarihinin terminolojik sorunları, Modern sanat akımları.

1-Güzel sanatlar eğitimi açısından sanat tarihinin önemini tanımlayabilmek

2-Sanat ve Sanat tarihi kavram ve terimlerini doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamak

3-Çağdaş sanat akımlarının üslupsal özelliklerini tanıyabilme

4-Çağdaş sanatın oluşumunda etkin olan kültürel ve sosyolojik süreçlerin farkında oluş

Sanatın ve sanat tarihinin kültür tarihi açısından anlaşılması, öğrencilerin dönemlere dair üslup farklılıklarını tanımlayabilmesi

TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I Çağdaş sanat uygulamalarının kaynak, kodlama, araçlar, kod açıcılar ve izleyiciler bağlamında incelenmesi ve tartışılması

20. yy. sanat akımlarının ve sanatçılarının farklı yöntemler aracılığı ile incelenerek sanat nesnesi, uygulamada bulunanlar ve izleyici arasındaki sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasi ilişkilerin tartışılması

Çağdaş sanat eserlerinin farklı analiz biçimleri ile yorumlanma bilgisi ve birikimi

TEM 2024 İKONOLOJİ Görsel sanat uygulamalarında sözel ve yazılı kültürler ve görsel sanatlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve biçim okuma yöntemlerinin tartışılması

Görsel sanatlarda kodlama – araç – kod açıcılar kavramlarının izleyici olan ilişkisinin tartışılması ve incelenmesi

Sanat eseri inceleme yöntemi olarak ikonolojinin Klasik edebi ve görsel sanat eserlerinde bir analiz yöntemi olarak kullanılabilmesi

TEM.429 SANAT HUKUKU Toplumumuzda Hukuk ve Sanat’a Bakış/ Sanat Hukukunun Dünü, bugünü. Telif Hakkı Kavramı/Fikir ve Sanat Fikri Hak Kavramı/ Maddi-Gayrı Maddi Hak Anlayışı/ Düşünce ve Tasarıma Verilen Önem., Sinema- Video ve Müzik Eserlerin Yasası/ Basın Yasası Sanat Dünyamızdaki Örgütlenmeler ve Bazı temenniler