Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Güzel Sanatlar Fakültesinde yürütülen lisans eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Uygulama Esasları, 12/08/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

a)      Fakülte: Güzel SanatlarFakültesini,

b)      Dekan:Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını,

c)    Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

d) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Fakültenin Akademik Takvimi Fakülte Kurulunun önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar Cumartesi günleri de yapılabilir.

Eğitim-öğretim programları 

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

(2) (Değişik: SK-09/02/2016-453/08) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak bir haftanın beş eğitim-öğretim gününde yapılan teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuvar, yarıyıl içi veya yıl içi proje, atölye, diploma çalışması, staj bilgi beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir. Ders saatlerinin haftalık toplam süresi 30ders saatini aşamaz.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. İlgili Fakülte Kurulu bu derslere ilave dersler belirleyebilir.

(4) Dersler bir veya iki yarıyıl süreli olarak düzenlenir. Bu Uygulama Esasları hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Fakülte Kurulu gerekli hallerde, bazı dersleri haftalık ders programları içinde programlamak yerine, sürekli olarak verilen teorik dersler, ders kurulları, uygulamalar, modüller ve stajlar şeklinde de düzenleyebilir.

(5) Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, bir derse ait önşart koşulları sağlanmadıkça o ders alınamaz. Önşart olan dersler için, bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla sonraki yarıyıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir.

(6) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir.

(7) (Değişik: SK-09/02/2016-453/08) Fakülte Kurulu tarafından belirlenen azami ders saati sınırını aşmamak ve bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla en erken ikinci sınıf veya üçüncü yarıyıldan başlamak üzere önceki yıl/yarıyıllarda aldığı tüm derslerden başarılı olan ve genel not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 1 ders, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 2 ders alabilirler ve normal öğretim süresinden daha kısa bir sürede mezun olabilirler. Bunun için öğrencinin danışmanının onayı gerekir. Bu fıkraya göre alınacak ilave dersler ile öğrencilerin almakta olduğu diğer derslerin toplamı bir yarıyılda 45 AKTS’yi geçemez.

Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarından yararlanma (Başlığı ile birlikte değişik: SK-09/02/2016-453/08)

MADDE 7 – (1)  Öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, programını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler sonunda takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı beşten fazla olmamak kaydı ile, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlardan yararlanabilmeleri için, başarısız oldukları dersleri en az bir kez almış ve bu Uygulama Esasları gereğince yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartlarını tümüyle yerine getirmiş olmaları gerekir. Azami süreleri sonunda hiç almadığı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı elde edemediği toplam ders sayısı beşten fazla olan öğrenciler ile, ek sınavlar sonunda toplam sorumlu olduğu ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda sorumlu olduğu ders sayısını bir derse indiremeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.  Sorumlu olduğu ders sayısını bir derse indiren öğrencilere ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kaybeden öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(3)Azami süreler içinde takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini, varsa stajları ile bitirme projesini başarmış olan öğrenciler için 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavları ile ilgili diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Ders geçme

MADDE 8 – (1) Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır

(2) Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.

(3) Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(4) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

(5) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

(6) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(7) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azami ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Mali yükümlülükler

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye kayıt şartları ve gerekli belgeler

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

Yatay-dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Fakülteye yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler

MADDE 12 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez. Ancak,  Fakülte Dekanlığı tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.

Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir.

(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Çift anadal/yandal programları

MADDE 14 –  (1) Çift anadal/yandal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dönem/ders kaydı

MADDE 15 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunda belirlenerek ilan edilir.

(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

(3) Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 16 –(1) Yarıyıl içi stajları dışında, öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajların yapılma ve değerlendirilme şartlarına ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan Fakülte Staj Yönergesi ile belirlenir.

Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulutarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 18 – (1) Öğrencinin her derse ilişkin başarısını ölçmeye yönelik sınavların neler olacağı ve bunların her birinin başarı notuna katkısı bu Uygulama Esaslarının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre belirlenerek kayıtlar başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(2) Teorik derslerde her yarıyılda en az bir ara sınavı yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Hem teorik hem de uygulama içerikli ve yalnızca uygulamalı olan derslerin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangilerinin yapılıp yapılmayacağı sorumlu öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve kayıtlar başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(3) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.

(4) Öğrenciler her yarıyılda veya yılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasına veya yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(5)  (Mülga: RG-13/8/2012-28383)

(6) Ara sınavlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tarihler arasında, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında; her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde yapılacağı belirtilmek sureti ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programlarına göre yapılır.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmadan ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılmaz.

(8) Her yarıyıl yalnız o yarıyıl derslerinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları açılır.

(9) Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir.

(10) Sözlü sınavlar, öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.

(11) Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartları

MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği Fakülte tarafından uygun görülen diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için gereken, bu Uygulama Esaslarında belirtilen diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.

Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe

MADDE 20 – (1) Bu Uygulama Esaslarında ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

(2) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları için, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(4) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan bir dersin ara, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Sınav düzeni

MADDE 21 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(2) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(3) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması

MADDE 22 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi ya da yıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde ve derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur.

(2) Bu şartlara uyulmak kaydı ile, uygulanan eğitim-öğretimin özelliklerine göre her türlü sınav, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının değerlendirme sonuçlarının öğrencilere duyurulmasına ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumlarını gösteren not çizelgeleri en geç o sınav gününü izleyen onbeş gün içinde bölüm başkanlıkları kanalıyla Fakülte Dekanlığına sunulur.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23 – (1) Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Fakülte Dekanlığına verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

(2) Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Derste başarısızlık

MADDE 24 – (1) Bir derste başarısız olan öğrenci, o dersi bu Uygulama Esaslarında 19 uncu maddesinde yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.

(2) Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenci, dersi tekrarlayacağı yarıyıl veya yıl için kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına bildirmesi kaydı ile ister ise o dersin teorik kısmından ve öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilmesini isteyebilir. Devamdan muafiyet verilmesi durumunda, öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuvar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadır.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 25 – (1) Fakültede; öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından tam not 100 üzerinden en az 50 almış olması ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan başarı notunun, tam not 100 üzerinden en az 50 olması gerekir. Öğrencinin mutlak sistemde almış olduğu başarı notları, ifade ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Puan                     Başarı Derecesi

85-100                         AA

70-84                          BB

60-69                          CC

50-59                          DD

49-00                          FF

(2) Ayrıca; Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlardan;

a) D notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

b) B notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Y notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) E notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların Fakülte Dekanlığına teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

d) M notu, öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için, Fakülte Dekanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrencinin bir derste veya dönemde sağladığı başarı notu o dersi veya dönemi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; ara sınavları, kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz), proje, alan araştırması çalışması, alan araştırması raporu, ev ödevi, dönem sonu uygulama sınavı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı, yarıyıl içi veya yarıyıl sonu stajı ve benzeri diğer çalışmalardan aldığı notların ağırlık yüzde oranlarına göre hesaplanarak toplanması ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Ağırlık yüzde oranları sorumlu öğretim elemanlarının önerileri ve ilgili bölüm kurulunun görüşleri göz önüne alınarak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve kayıtların başlamasından önce öğrencilere duyurulur.

b) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme koşullarını yerine getirmeyen öğrenci listesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın veya yılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bu öğrenciler bu dersten D notu alırlar.

c) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde ara sınavları yapılmaz. Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi koşuluyla yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, B veya Y notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.

ç) Sayısal olmayan değerlendirme şekillerinden biri ile değerlendirilecek diğer çalışmalar ve öğrencilerin bu çalışmalardaki başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

d) Fakültede tek ders sınavından geçme notu; bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla, yarıyıl içi veya yıl içi notuna bakılmadan 100 üzerinden en az 50’dir.

e) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme şartlarının tümünü yerine getirmiş ve bir yarıyılda en az iki ara sınavı yapılmış olmak kaydı ile bir derste yarıyıl içi veya yıl içi notu 80 ve daha yüksek olan bir öğrenci, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeden, yıl içi notu başarı notu sayılmak sureti ile o dersi başarmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 –  (1) Sınav kağıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birim yönetim kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 28 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Tebligat

MADDE 29 –  (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek veya Fakülte Dekanlığı tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde ilgili öğrenci bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 30 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.

(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından takip eden yarıyılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 31 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye, mazeret sınavları açılabilir ve aşağıdaki hallerde öğrenime ara verme izni verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,

(2) Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.

Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi

MADDE 32 – (1) Bir dersin kredisi, o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

(2) Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden alınan notlar ile bu Uygulama Esaslarının 25 nci maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Genel not ortalaması 80 ile 84,99 arası not almış olan öğrencilere onur, 85 ile 100 arası not almış olan öğrencilere yüksek onur listesine geçtiklerini belirten belge verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

(4) Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Fakülte tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Ön lisans diploması

MADDE 34 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile ve istekleri halinde Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 35 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan uygulama esasları

MADDE 37 – 09/09/2003 tarihli ve 296/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş olan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (SK-09/02/2016-453/08)  (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversite yükseköğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 38 – (1)Bu Uygulama EsaslarıSenato kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Uygulama Esaslarıhükümlerini Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.