Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

(04.06.2013 ve 414/9 sayılı Üniversite Senatosu)

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönerge Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Lisans programlarına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına dair hükümleri kapsar. Ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.

ÖN KAYIT

MADDE 2- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için; Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanını veya daha yüksek bir puanı, puan türü fark etmeksizin YGS’den almış olmaları gerekir. 

MADDE 3- Adayların GSF Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar ve gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, YGS sonuç belgesi, adayın girmek istediği sınav programının adlarını tercih sırasına göre işaretlediği başvuru formu) Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

MADDE 4- Her aday ön kayıt işlemlerini internet web sayfasından yapabilir.

SINAV

MADDE 5- Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

MADDE 6- Adayların sınav için yapmaları gereken hazırlıklar ve yanlarında getirmeleri gereken belge ve malzemeler internet sayfasından duyurulacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve YGS sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz.

MADDE 7- Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir.

MADDE 8- Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar;

I- Sınav Jürilerini oluşturmak

II- Sınav Yürütme Komisyonunu oluşturmak

III- Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak

IV- Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak

MADDE 9- Sınav jürileri alanında uzman öğretim elemanları arasından altı aday olmak üzere belirlenerek Fakülte Dekanlığı kanalıyla Fakülte Yönetim Kurulu'na önerilir. Fakülte Yönetim Kurulu 6 aday arasından 5'ini asil, 1'ini yedek olarak seçer ve onaylar. Hiçbir sınav jürisi 3 kişiden az olamaz.

MADDE 10- Adaylar 3 sınav grubundan yalnızca bir tanesinde yer alan bölüm, anasanat ve anabilim dallarından sınav kılavuzunda ilan edilen sayıda tercih yapabilirler. Adayların bu sınav seçeneklerini başvuru dilekçelerinde tercih sıralamalarına göre belirtmeleri gerekmektedir.

MADDE 11- Güzel Sanatlar Fakültesi giriş sınavları iki temel aşamadan oluşur. I. Aşama eleme sınavı niteliğindedir. II. Aşama bölüm, anasanat ve anabilim dallarının programlarına göre iki veya daha fazla sınav içerebilir.

I. Aşama Sınavları:

            I. Grup

            SANAT ALANI

-        Resim Bölümü

-        Heykel Bölümü

TASARIM ALANI

-        Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

-        Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı

-        Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

-        Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

-        Moda  Giyim  Tasarımı  Anasanat Dalı

-        Aksesuar Tasarımı  Anasanat Dalı

-        Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

-        Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı

-        Tezhip Anasanat Dalı

-        Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı

-        Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Anasanat Dalı

• Sanat ve Tasarım alanları için dört saatlik ortak Desen Sınavı;

           • Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi ASD için ayrıca 2. Oturum olarak Çoktan Seçmeli Genel Kültür Sınavı

II. Grup

                       Oyunculuk Anasanat Dalı için Performans Sınavı (Adayların mimik, ritmik, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks gibi alanlarda yeterliliklerini ölçmeye yöneliktir)

              Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı için Kompozisyon Sınavı;

              Müzik Bilimleri Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim   

Dalı için ortak bir  Müziksel İşitme Sınavı yapılır.

            III. Grup

  Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı

  Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı

  Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı

            Yukarıda belirtilen üç anasanat dalı için ortak Çoktan Seçmeli Genel Kültür Sınavı ile Öyküleme ve Çizim Sınavı

              Fotoğraf Bölümü için Çoktan Seçmeli Görsel Algı ve Genel Kültür Test Sınavı

II. Aşama Sınavları:

I. Grup

            • Sanat Alanı

            Üç saatlik Desen Sınavı(Heykel bölümünü tercih eden adaylar için)

Üç saatlik Serbest Uygulama ve Adayın Katılımı ile Portfolyo Değerlendirme Sınavı (Resim Bölümünü Tercih eden adaylar için)

           • Tasarım Alanı

Üç saatlik Hayalden Desen Sınavı (Bir konudan yola çıkarak kompozisyon oluşturma)

İki saatlik Algıya Dayalı Desen Sınavı (yaratıcı zekâ, dikkat ve gözlem gücünü ölçmeyi amaçlar)

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi ASD için Portfolyo Değerlendirme Sınavı

II. Grup

           • Oyunculuk Anasanat Dalı için Sahne Sınavı (Adaylar tarafından seçilen iki sahnenin sınav kurulu önünde oynanması ve tanınmış bir şairden seçilen bir şiirin ezbere okunmasını içerir)

• Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı için Kompozisyon Sınavı ve Sözlü Görüşme

           • Müzik Bilimleri Anabilim Dalı için Yazılı Sınav ve Sözlü Görüşme

           • Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için Mesleki İşitme Sınavı ve Sözlü Görüşme.

III. Grup

           • Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı

           • Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı

           • Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı

           Yukarıda belirtilen üç anasanat dalı için algılama, yaratıcılık ve ifadeyi ölçen Yetenek Genel Kültür Sınavı ve Sözlü Görüşme.

            • Fotoğraf Bölümü için adayın katılımı ile Teknik Kompozisyon ve İfadeyi Ölçen Değerlendirme Sınavı.   

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İLANI

MADDE 12- I. Aşama sınavlarında tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı ve başarısız olarak ilan edilir.

MADDE 13- II. Aşama sınavlarının her biri tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir ve yüzde oranlarına göre ortalaması alınır.

 Sonuçlar Ham Sonuçlar ve Sıralı Sonuçlar olmak üzere dekanlık tarafından iki aşamada ilan edilir:

  • Ham sonuçlar: I. ve II. aşamayı oluşturan sınavların yüzde oranlarına göre ortalaması alındıktan sonra tek puan olarak ilan edilir.
  • Sıralı Sonuçlar: Ham sonuçlara rektörlük tarafından hesaplanan OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre dekanlık tarafından ilan edilir.

MADDE 14- Kesin listeler ilgili bölümün kontenjanı kadardır. Yedek listeleri ise ilgili bölüm kontenjanının üç katıdır.

KESİN KAYIT

MADDE 15- Adaylar, başvurdukları programın ilan edilen kontenjanı içinde yer almak koşuluyla 50 ve üzerinde puan alarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Aday kazanmış olduğu programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjan açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, belirtilen süre içinde programlara kesin kayıt yapılmaya devam edilir. Yine bu aşamada da, ilan edilen yedek listelerde adı olan adaylar, kayıt için tanınan süreler içinde kayıtlarını yaptırmazlarsa, kesin kayıt haklarını kaybederler.  Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; 

  • Bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan;
  • Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

MADDE 16- Güzel Sanatlar Fakültesi kesin kayıtları, kontenjan açığı bulunan programlarda adayların aldıkları puana göre ve ilan edilen listelerin kayıt günleri dikkate alınarak kayıt tarihinin bitimine kadar gerçekleştirilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, için gerekli belgeler:

- Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi

- YGS Sonuç Belgesi

- Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge

- 4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuracaklardır. Posta ile kayıt yapılamaz.

MADDE 17- Sınav öncesi eğitim kursu için adaylardan alınacak ücretler her yıl Fakülte Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 18- Sınav öncesi eğitim kursları Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca Döner Sermaye işletmesi kapsamında yürütülür, tüm gelirler Güzel Sanatlar Fakültesi için kullanılmak üzere Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilir.

MADDE 19- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

© 2016 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı