Akademik Eğitim Etkinlikler Bölümden Kareler

Grafik Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin plastik sanatlar grubundaki en popüler bölümüdür. Her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun bir başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler eğitim programında etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmüştür. Dört yıllık lisans eğitimi veren bölüm, kuruluşundan bu yana yaklaşık 270 mezun vermiştir. Dört yıllık eğitimin birinci aşaması iki yıllık dönemdir. Bu dönem önlisans düzeyindeki eğitimi içermektedir. İlk iki yarıyıl temel sanat eğitimi ve teorik bölüm dersleri ile birlikte teorik ortak dersler okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yarı dönemde temel grafik eğitiminin yanı sıra özgün grafik baskı, layout ve desen dersleri ile birlikte bölüm ve ortak zorunlu dersler verilir. Beşinci yarıldan başlamak üzere öğrenciler yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda seçmeli derslere yönlendirilir. Beş, altı, yedi ve sekizinci dönemler ağırlıklı seçmeli dersler olmak üzere zorunlu grafik tasarım ve tipografi derslerinin yanında teorik alanları içermektedir. Dört yıllık lisans eğitimini (dersler ve stajlar) tamamlayan öğrenci, hazırladığı bitirme projesinde geldiği noktayı kamuya açık bir jüride kuramsal savunusuyla birlikte uygulamalı işlerini sergiler ve mezun olmaya hak kazanır. Grafik Bölümü'nde eğitim süreci, birebir öğrenci temelli yürütülmektedir. Öğretim elemanları, öğrencileri yakından tanımakta ve ilgi alanları hakkında iletişime girebilmektedirler. İletişimin öğrencilere yansıması, olumlu sonuç vermekte ve her öğrenci yapılan doğru yönlendirilmeyle istediği bir alanda, yoğun olarak kendini geliştirebilmektedir. Eğitim sürecindeki yatay ve dikey ilişkilerin doğal beklentisi olarak Grafik Bölümü'nün hedefi, evrensel anlamda grafik tasarım problemini algılayan, tanımlayan ve çözüme ulaştıran yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Ayrıca gelecek yıllarda interdisipliner alanlarda akademik yetkinliği sahip bireyler yetiştirmek adına; mezuniyet projelerinde farklı alanlarla grafik tasarımı birleştiren öğrencilere de destek verilmektedir. Grafik Bölümü'nün diğer bir amacı da Türkiye koşullarında grafik tasarım eğitimini gerçekleştirebilecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Bölüme bağlı araştırma görevlileri, akademik eğitimleri yanında ayrıca eğitmenlik pratiklerini de geliştirmektedirler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, çeşitli üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini vermekte ve akademik kariyerlerini tamamlamaları için ortam hazırlamaktadır.

  Akademik


  Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
  (Bölüm Başkanı)


  Yrd. Doç. Tuğcan GÜLER

  Yrd. Doç. Korkut ÖZTEKİN

  Öğr. Gör. Engin DOĞAN

  Öğr. Gör. Ömer DURMAZ

  Öğr. Gör. Emre DUYGU

  Uzm. Nurdan KIRDAR

  Arş. Gör. Betül USLU

  Arş. Gör. Ceren BULUT

  Eğitim

  DERS İÇERİKLERİ

  1. SINIF

  1. ve 2.Yarıyıl Dersleri

  GRA 104 Görsel İletişim Tasarımına Giriş

  Görsel reklam iletişiminde algılamanın ve grafik tasarımın önemi. Kitle iletişim araçlarının reklam iletişimi açısından değerlendirilmesi, özellikleri ve yeni uygulama alanlarının tanıtılması. Reklamda mesajı iletme görevini üstlenen grafik tasarımda uyulması gereken kurallar ve yaratıcılık ile ilgili kuramsal bilgiler.

  TEM 106 Sanatsal Anatomi

  İyi bir desenci olmanın temel şartı insan anatomisini bilmektir. Insanlar tarafından tasarlanan her teknoloji aynı zamanda insan için tasarlanmıştır: İyi bir tasarım, insan bedeninin ihtiyaçlarını, potansiyelini ve kapasitesini gözetir. Bu sebeple bir tasarım öğrencisinin insan fiziği, kas ve kemik yapısı, ve mekanik prensipleri hakkında temel bilgiye sahip olması gerekir. Bu derste, nu model etüdü ve desen atölyesi çalışması anatomi seminerlerleriyle desteklenir.

  GRA 105.6 Tipografiye Giriş

  Bu derste iletişim tasarımın ana öğesi olan yazı irdelenir. Öğrenciler, harf üsluplarını, karakteristik özelliklerini, yazı sitillerini, araçları ve teknikleri öğrenirler. Ayrıca tipografinin temellerini ve ilkelerini öğrenmeye odaklanırlar. Bütün bu temel ilkeler, uygulamalı projelerle desteklenir. Projeler, farklı tasarım ve tekniklerin konu ile bağlantılarını görmeye yardım eder.

  Dersin içeriği, vurgu, pozitif/negatif alan, hiyerarşi, simetri/asimetri, ritim, hizalamalar, renk uygunluğu gibi genel tipografik ilkeler üzerine temellendirilir.

  2. SINIF

  3. Yarıyıl Dersleri

  GRA 201 Grafik Tasarım I

  Derste gerçekleştirilecek olan uygulama projeleri, logonun doğru tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla başlayarak öğrencilerin verilen konulardan birini seçerek tasarıma başlamalarıyla devam eder. Dönem boyunca yaptırılan kurumsal kimlik çalışmalarıyla ders tamamlanır. Grafik tasarımın üretim süresince gereken teknik bilgilendirme ve uygulamanın gerektirdiği uzmanlığı kazanmaları amacıyla, öğrencilerden proje üretimi sonucunda sunum yapmaları beklenir.

  GRA 203 İllüstrasyon I

  İllüstrasyon sanatının tarihi uygulama alanları ve önemli uygulayıcıların çalışmalarının tanıtılması ve incelenmesi, dersin genel amaçları arasındadır. Verilen projelerle öğrenciler arasında bu alana dair anlayışın pekiştirilmesi, aynı zamanda illüstrasyona yönelik eğilimin keşfedilmesi de dersin hedeflerindendir.

  GRA 205 Özgün Grafik Baskı I

  Sanatçı ve tasarımcılardan seçilen örneklerle tarihsel süreç içinde çukur ve yüksek baskının gelişiminin incelenmesi, baskı resim terimlerinin, Yüksek baskı ( Linolyum )  ve çukur baskının  ( metal gravür ) teknik özelliklerinin açıklanması bu dersin genel amaçları arasındadır. Kullanılacak malzeme- araçların ve baskı yöntemlerinin tanıtımı sonrasında ; verilecek ya da serbest konular doğrultusunda yapılacak uygulamalı çalışmalar, bu dersin içeriklerini oluşturmaktadır.

  GRA 207 Tipografi I

  Bu derste çağrışım yoluyla anlam yaratma, sözcüğe anlam yükleme, başlık, alt başlık, metin gibi yazıya ait tasarım elemanları incelenerek, yaratıcı çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Yazı karakterlerinin seçimi, yazı karakterinin rengi, ölçüsü, tasarımdaki ağırlığı gibi temel konular üzerine gidilerek çalışmanın grafik değerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

  GRA 235 Grafik Sanat tarihi I

  Grafik sanat tarihi sürecinde yer alan, yazının keşfi, geçmişte kullanılan alfabeler, illüstratif ve el yazması kitaplar, baskı tekniğinin gelişimi, sanat akımlarının grafik sanatlar tarihine etkileriyle günümüz grafik tasarımın katkıları, kuramsal bilgiler ve tartışma ortamlarıyla incelenir.

  GRA 209 Desen I (Seçmeli Ders)

  Çizgi, leke, form , kompozisyon gibi desen sanatını oluşturan temel öğelerin canlı modelden, ölü doğadan ve natürmort çizimlerle tanıtılması. Öğrencilerin gözlem yapma, algılama ve yerleştirme yetilerini güçlendirmek amacıyla, türlü atölye çalışmaları ve projelerin uygulanması bu dersin kapsamına girmektedir.

  GRA 211 Layout Tasarımı  I (Seçmeli Ders)

  Grafik ürünlerin temelinde var olan “ lay-out” sistemi ve kavramı hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve konuyu pekiştirecek uygulamalar yaptırmak bu dersin ana amacıdır. İlk aşamada görsel yüzey düzenlemesinin ana elemanlarının kuramsal bilgisi verilir. Bu bilgiler ışığında , öğrencilerden tasarlanacak yüzeydeki elemanların hiyararşik  yerleşimi beklenir. Lekesel eskizlerle başlanan kompozisyonlarda kolaj tekniğinden yararlanarak, çözümlemeler yaptırılmaktadır. Grafik tasarım ve basın yayın tasarımı derslerinin ileriki aşamalarına hazırlık niteliği taşımaktadır.

  4. Yarıyıl dersleri

  GRA 202 Grafik tasarım II

  Görsel tasarımın, yaratıcı fikri destekler nitelikte olması gerektiği üzerinde durularak hedeflenen ortama basılı medyaya yönelik kampanya projeleri yaptırılır. İyi bir tasarımın , iyi bir içerikle gerçekleşebilmesi gerçeğinden dolayı öğrencilerden tüm tasarımlarında söyleyecekleri sözleri araştırıp bulmaları ve çalışmalarında kullanmaları beklenir.

  GRA 204 İllüstrasyon II

  Atölye içi çalışmalarla illüstrasyonun farklı uygulama alanlarını tanıtacak tasarımın diğer alanlarında da kullanılabilecek tekniklerin tanıtımı, dersin içeriğini oluşturur. Genel kültür ve yaratıcı düşünceyi pekiştirmek amacıyla farklı kültürlere ve dönemlere ait sanatçılar ve eserleri, tartışma ortamında incelenir.

  GRA 206 Özgün Grafik Baskı II

  Bu derste yüksek baskı (ağaç/kontrplak/mdf) ve ipek baskı tekniğinin özellikleri ile kullanılacak malzeme ve araçların tanıtımı yapılır. Verilen konular doğrultusunda, gösterilen kuramsal ve teknik özellikler, yapılacak uygulamalı çalışmalarla pekiştirilir. Öğrencilere teknik özelliklerin öğretilmesinin yanında; uygulamalı çalışmalarla yaratıcı, estetik ve görsel düşünme yollarını keşfetmeleri bu dersin amaçlarını oluşturur.

  GRA 208 Tipografi II

  Bu derste, soyut düşüncenin somutlaştırılması, yazı göstergeleri, simge ve işaretlerin uygulamadaki kullanım şekillerinin irdelenmesi amaçlanır. Projelerde, doğru yazı karakterinin seçilmesi, uygun satır uzunluğunun belirlenmesi, espasların düzenlenmesi, sayfa kenarı boşlukların ve uygun yazı ölçüsünün seçimine dikkat edilir. Tasarımda yazı karakterler tür ve farklı stillerin bir arada kullanılmasıyla görsel dengeyi sağlamaya ve mesajın okunurluğunu arttırmaya yönelik uygulamalar yapılır.

  GRA 236 Grafik Sanat Tarihi II

  Grafik sanat tarihi sürecinde, tipografinin gelişimi, fotoğrafın icadı ve gelişimi grafik tasarım içerisinde, zaman içerisinde kullanılmış popüler tasarım ürünleri üzerine kuramsal bilgi verilir. Ayrıca öğrencilerden, ders kapsamında grafik sanat tarihinden seçilen konular ve sanatçı / tasarımcılar üzerine yapılan araştırmalar rapor oarak istenir ve sınıfta sunum yapılır.

  GRA 210 Desen II  (Seçmeli Ders)

  Formu ve kompozisyonu oluşturan ışık, alan derinliği, hacim, doku gibi elemanların incelenmesi; farklı malzeme kullanımının desene kattığı değerlerin araştırılması; insan anatomisine dair bilgilrin pekiştirilmesi aracılığıyla gözlem; yerleştirme ve malzeme hakimiyeti yetilerinin güçlendirilmesi dersin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

  GRA 212 Layout tasarımı II  (Seçmeli Ders)

  Layout tasarımında dikkate alınması gereken teknik bilgiler verilecek, öğrencilerin teknik yeterliliklerinin artması ve becerilerinin gelişmesi hedeflenir.Projelerde grafik elemanlarının en doğru şekilde kullanılması ve görsel hiyerarşinin inşaası öğrencilerden beklenen unsurlardan biridir. Kompozisyonlar, eskiz aşamasından sonra, uygulamaya uygun bilgisayar programları kullanılarak oluşturulur.

  3. SINIF

  5. Yarıyıl Dersleri

  GRA 301 Grafik Tasarım III

  Öğrencilerin, grafik tasarımı dersi içinde verilen her proje için “anlam” , “içerik” ve “mesaj” konusunda araştırma yapması gerektirmektedir. Ayrıca bu dersin kapsamında, görsel kimlik tasarımı, konsept tasarımı gibi grafik tasarım içerisinde yer alan diğer alanlara da girilmektedir.

  GRA 309 Tipografi III

  Temel fontların yaratılış amaçları ve kullanım alanları incelenerek, latin alfabesinin temel özellikleri bozulmadan, bilinen yazı karakterlerine yeni biçimler eklenerek zgün font sistemleri geliştirilmesi için uygulamalar yaptırılır. Yaratıcılığı geliştirmek amacıyla kesik uç, fırça, çöp vb. Değişik malzemelerle yazı çalışmaları  gerçekleştirilerek farklı ve özgün yazı karakterlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Verilen kapsamlı görsel kimlik projeleriyle, tipografinin ilkeleri uygulamalı olarak vurgulanır.

  GRA 307 Grafik Üretim Teknikleri I

  “kuram, uygulamadan sonra gelir” ya da “problem, çözümün parçasıdır” sözlerinden hareketle bir garfik ürünün tasarım sürecinin tamamlanması için gereken teknik beceri öğrenciye bu dresin yoğun içeriğiyle aktarılmaktadır. Masaüstü yayıncılık sürecinin sayısal ortamda sorunsuz olarak sonlandırabilmesi için der üç aşamada incelenir: Baskı öncesi, Baskı ve Baskı sonrası. Dersin ilk dönemi baskı öncesi sürecini kapsar.

  GRA 333 Görsel İletişim ve Reklam I

  Reklam iletişiminde görsel algılamanın özellikleri ve grafik tasarımdaki önemi dersin ana eksenini oluşturur. Reklam iletişimind kullanılan gösterge sistemleri, görsel algılamada renk ve biçim olgusu incelenir. Kitle iletişim arçları grafik tasarım açısından değerlendirerek, uygun medya seçiminin kararlaştırılması tartışılr. Reklamın yapılma nedenleri, reklam kararlarının önemi  ve reklam uygulamaları örneklerle incelenir. Reklam iletişiminde, ana fikir ve mesaj oluşturulurken uygun stratejilerin belirlenmesi ve özellikleri ile ilgili kuramsal bilgiler verilir.

  GRA 335 Çağdaş Grafik Tasarım Tarihi I

  19..yy’ın sonlarında endüstri devrimiyle başlayıp 1960’lara kadar devam eden modernist grafik tasarım hareketleri, sosyo-ekonomik, kültürel ve görsel açıdan seminerlerle ve araştırma raporlarıyla incelenecektir.

  GRA 311 Özgün Grafik Baskı III  (Serbest Grafik Tasarım Grubu)

  Öğrencilere metal gravür (çukur baskı) ve ipek baskı tekniğiyle siyah / beyaz ya da renkli özgün baskı tasarımlar yaptırılır. Daha sonra değişik konular kapsamında baskı projelerinin sunumu yapılır.

  GRA 313 İllüstrasyon III  (Serbest Grafik Tasarım Grubu)

  “Historical re- enactment / Tarihi canlandırma” ya da “mate painting”  gibi “ editorial illüstration / yönlendirmeli resimleme” alanları incelenerek derse giriş yapılır. Öğrencilere, sanat yönetmeni,  metin yazarı, editör, erkeolog, antropolog gibi tasarımcı olmayan ancak üretilecek illüstrasyon eserine yaratıcı fikir geliştirme uzmanlıklarıyla yön verebilecek bir ekiple birlikte çalışma becerisi kazandırılır. Hazırlanan resimleme projeleri incelenerek, bu alanda öğrencilerin projeler üretmesi sağlanır.

  GRA 315 Desen III  (Serbest Grafik Tasarım Grubu)

  Çalışma alanını genişleterek kullanılan malzeme seçeneklerini çoğaltarak deneysel bir yaklaşımla öğrencilerin farklı bir bakış açılarını, çizimlerini yansıtmaları bu dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

  GRA 303 Üç boyutlu Grafik Tasarım I  (Endüstri Grafiği Tasarım Grubu)

  3 boyutlu Grafik tasarım dersi adındanda anlaşılacağı gibi hacim ile buluşan tüm üç boyutlu

  ürünlerin, tasarım sürecinin eğitimini kapsar. Ambalaj tasarımı stand tasarımı, üç boyutlu davetiyeler, özel katlmalı broşürler, satış noktası satış malzemeleri... vb. Bu derste öğrenciye, grafik tasarım  arayüzü ile arayüzün uygulanacağı biçimin ilişkisi üzerine kuramsal bilgi, sonrasında da reel sektöre yönelik  pratik uygulama bilgisi verilir. Ders, ambalaj tasarımına girişi kapsar. Grafik tasarımın alt disiplinleri arasında yer alan ambalaj tasarımı, uzmanık gerektirecek bilgi birikimine ihtiyaç duyar. Bu ders öğrenciye uzmanlık seviyesinde bilgi aktarımı amaçlamaktadır.

  GRA 305 Basın Yayın Tasarımı I (Endüstri Grafiği Tasarım Grubu)

  Süreli yayın tasarımına giriş yapılarak, temel grafik öğeler, amaca kullanılan medyaya uygun şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. Özellikle tipografi elemanlarının, kompozisonda ne şekilde ve ağırlıkta uygulanacağı araştırılır.

  GRA 317 İnteraktif Grafik Tasarım I  ( Endüstri Grafiği Tasarım Grubu )

  İki boyutlu tasarımın interaktif ortamda hareketli görüntüye aktarılması dersin amaçları arasında yer almaktadır.

  6. Yarıyıl dersleri

  GRA 302 Grafik Tasarım IV

  Belirlenen tema kapsamında reklam kampanyası projeleri oluşturulması istenir. Kapsamlı projelerde tasarım probleminin çözümünde ki gelişim aşaması dersin yöneticisi tarafından tekip edilir. Ortaya çıkan ürünün, birebir endüstri grafiği üretim teknikleri ile basılabilecek kalitede olması sağlanır.

  GRA 310 Tipografi IV

  Üretilen fontların sayısal ortama aktarılması ve kullanım alanları için düzgün çalışan bir fonta dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda konu, öğrencilere uygun bilgisayar  programıyla uygulmalı şekilde gösterilir. Tasarım projeleriyle, imge ile yazı arasındaki ilişki görsel olarak kurulur.

  GRA 308 Grafik Üretim Teknikleri II

  Dersin ikinci bölümü baskı ve baskı sonrası süreci kapsar. Dönem sonuna kadar öğrenciye , herhangi bir grafik tasarım ürününün problemsiz üretimi için gereken her aşamaya yönelik teknik bilgi verilir.

  GRA 334 Görsel İletişim ve Reklam II

  Mesajı ileten graik ürünlerin tasarımında ikkate alınması gereken kurallar üzerine tartışılarak derse giriş yapılır. Reklam kampanyası kavramı ve oluşan sürecinin aşamaları örneklerle anlatılır. Kurum kimliği oluştrma sürecinde kurumsal tasarım unsurları ve kuralları hakkında kuramsal bilgi verilir. Grafik tasarım sürecinde yaratıcılığın ve geliştirilmesi ile ilgili teknikler üzerine araştırmalar yaptırılır. Grafik tasarımın dijital ortamda kullanılması ve yeni uygulama alanları ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

  GRA 336 Çağdaş Grafik Tasarım tarihi II

  1960’larda başlayan Postmodernist görsel anlatım tarzları, tasarım hareketleri, gurupları ve tasarımcıları, seminerlerle ve araştırma raporlarıyla analiz edilecektir.

  GRA 311 Özgün Baskı IV (Serbest Grafik Tasarım Gurubu)

  Öğrencilerin karışık ya da belirli bir teknik kullanarak, verilen ya da kendilerinin belirlediği projeler doğrultusunda, özgün anlatım  ifadelerini bulması ve grafik dili yansıtmaları yönünde çalışmalar yaptırılır.

  GRA 314 İllüstrasyon IV  (Serbest Grafik Tasarım Grubu)

  Çocuklara yönelik eğitim, öğretim ve eğlence amaçlı illüstrasyon çalışmaları üzerine tarihi ve teknik incelemeler yapılır. Çocuk gelişiminde resimli anlatımın önemini kavramaya yönelik çocuk illüstrasyonları üretilir. Kullanılan teknikleri araştırmak ve bu alanda denemeler üretmek,  dersin diğer hedeflerinden bazılarıdır.

  GRA 316 Desen IV  (Serbest Grafik Tasarım Grubu)

  Bu derste çalışma yüzeyini büyüterek desen malzemesi seçeneklerini arttırarak; yenikçi bir yaklaşımla uzun soluklu proje uygulamaları yaptırılır. Öğrencilerden çalışmalarında biçim ve içerik yönünden figüratif ve nonfigüratif formları, deneysel ve kavramsal yaklaşımları kullanmaları istenir.

  GRA 304 3 Boyutlu  Tasarım II   (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Üç  boyutlu tasarım I dersinin devamı olarak, ambalaj tasarımının detayları dersin ikinci döneminde pekiştirilir. Ambalajın satış ve pazarlamayla endüstri tasarımıyla ilişkisi örnekler ila sorgulanır. Dersin sonunda öğrenci karşısına çıkacak her türlü malzeme ve mecraya göre ambalaj tasarımı yapabilecek konuma gelir.

  GRA 306 Basın Yayın tasarımı II   (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  İlk dönem verilen bilgiler dışında, gerçekçi projeler ile çok sayfalı uygulamalarda sayfa tasarımlarının kendi içinde ki ve diğer sayfalarla ilişkisi, düzeni ve yapılandırılması üzerine durulur. Çok sayfalı basılı medya ürünlerinde içeriğin sayfa düzeni içerisinde görselleştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır.

  GRA 318 İnteraktif Grafik Tasarım II  (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  İki boyutlu tasarımın çoklu ortamda hareketli görüntüye aktarılması dersin amaçları arasında yer almaktadır.

  4.SINIF

  7.Yarıyıl Dersleri

  GRA 401 Grafik Tasarım (Afiş) V

  Çağdaş tasarım yaklaşımları, grafik tasarım teorileri ve uygulamalarının yoğun bir şekilde takip edildiği ders, afiş tasarımı üzerine odaklanmaktadır. Grafik tasarımın en güçlü ve konsantre alanında yüksek düzeyli ürünler verilmesi hedeflenmektedir. Dersin Öğretim elamanı, öğrencileri, verilen konular üzerinde ortak yaratıcı fikir üretme ve  proje geliştirme konusunda yönlendirilir. Ulusal ve uluslar arası yarışmalar takip edilerek, afişin kendi iç disiplinine yönelik, zamanlamaya bağlı çalışmalarla üretilir.

  GRA 407 Tipografi V

  20. yüzyıl çağdaş tipografisinin görsel ve deneysel yaklaşımları ile tasarımlarda kullanımları hem kuramsal hem de bakış açısıyla ilgilenir, duygu ve düşüncelerin simge, işaret ve metinlerle anlatımını sağlayacak atölye çalışmaları yaptırılır.

  GRA 445 Kitle İletişim Kuramları I

  Dil, kültür, özne, iktidar ve anlamlandırma gibi kavuramları merkeze taşıyarak “iletişim” ya da “medya” kuramının çerçevesi çizilmeye çalışılır. İzleyici kitlesine ait iletişim araçlarının dolaşıma sokulduğu içerik ve ürünlerin karşılaşmaları, birbiriyle olan ilişkileri, farklı perspektiflerden bakılarak tartışılır.

  GRA 415 Özgün Grafik Baskı  V  (Serbest Grafik tasarım grubu)

  Faklı kavram ve konuların çağdaş anlatım yöntemleri çerçevesinde değişik baskı teknikleriyle denemeler ve araştırmalar yaptırılarak öğrencinin kendi özgün anlatım biçimini bulması ve geliştirmesi amaçlanır.

  GRA 443 İllüstrasyon V  (Serbest Grafik tasarım grubu)

  Bilgi dağarcıkları ve el becerileri gelişen öğrenciler, illüstrasyonun belirli bir sahasında özel bir uygulama yöntemi çerçevesinde ( baskı resim, gravür, serigrafi, dijital resimleme, sulu boya, akrilik, kolaj vs) özgün bireysek projeler üretmeye yönlendirilerek kendi kimliklerini kazanmaları beklenir.

  GRA 409Animasyon I  (Serbest Grafik tasarım grubu)

  Animasyon üzerine teknik ve kuramsal bilgi verilerek giriş yapılır.bilgilendirme sürecinin ardından karakter tasarımı ve geliştirilmesi, temel hareket formları, farklı malzeme ve yöntemlerden oluşan küçük uygulamalar aracılığıyla canlandırma tekniği araştırmaları, senaryo oluşturma ve storyboard tasarımı üzerine çalışmalar yaptırmak bu dersin ana amaçlarını oluşturur.

  GRA 425 Üç Boyutlu Tasarım III  (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Grafik tasarımın alt dalları arasında yer alan açık hava mecra tasarımını daha etkili kullanmanın yolları araştırılır. Açık hava reklamını konumladığı yer ve ilişkilerini kurarak, üç boyutlu düzenleme ile etkin bir iletişim aracı olarak kullanımını pekiştirmek amaçlanır.

  GRA 423 Basın Yayın Tasarımı III  (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Çeşitli medyalar için karmaşık yapıdaki yüzey tasarımlarının çözümlenmesi hedeflenmektedir. Değişik teknik ve öğelerin kullanılmasıyla; evrensel ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. Bu aşamada öğrencinin elindeki içeriği düzenlemesi ve kendi görsel anlatım tarzını işlerine yansıtması beklenir.

  GRA 421 Dijital Medya İnteraktif Grafik I   (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Etkileşimli ara yüz konusu kuramsal olarak öğrenciye aktarılır, örnekler üzerinde çözümlemeler yapılarak kullanıcı dostu  tasarımlar yapmak üzerine fikir bazında projeler üretilir. Bir yandan da uygulamaya yönelik teknik program bilgisi verilir.

  GRA 413 Deneysel Grafik Tasarım I  (Serbest Grafik ve Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Tipografi, grafik tasarım, illüstrasyon, baskı resim gibi tasarım, disiplinleri, kavramsal ve analitik yönden irdelenerek müşteriden bağımsız kişisel çalışmaların üretimi bu derste ele alınacaktır. Buradaki beklenti, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde, dinamik ilkelerin projeler bazında uygulanması üzerinde olacaktır. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanarak… karışık problem-çözme öğesi olarak breysel ve grup içi beyin fırtınası yapılacaktır.

  8. Yarıyıl Dersleri

  GRA 402 Grafik Tasarım VI

  Grafik tasarımın son dersinde evrensel ve özgün afişlerin yaratılması amaçlanır. Proje konusunun öğrenci tarafından seçilebildiği ya da öğretim elamanı tarafından verildiği bu derste, afişin kendisi ve kendi içinden yarattığı ürünler üzerinde çalışılır. Merkezde yer alan bir grafik tasarım ürünü olması nedeniyle, iletişim gücünü arttırmaya yönelik kuramsal bilgi ders ortamında öğrenciye verilir.

  GRA 408  Tipografi VI

  Bu derste tipografi görsel kültürün yansıması olarak incelenir. Yazının, görsel sese dönüşümü, bir bütün olarak değerlendirilerek; iletişim mesajı açısından güçlü yazımsal tasarım ürünlerinin oluşturulması ve grafik tasarım disiplini içerisinde özgün tipografik biçimlendirmelerin yaratılması hedeflenmektedir.

  GRA 416 Özgün Baskı VI  (Serbest  Grafik tasarım grubu)

  Üç yıldan beri süre gelen İllüstrasyon eğitiminin sonucu olarak başlanan uzun soluklu çalışmalar değişik tekniklerle geliştirilir. Öğrencilerin bireysel kimliklerini ortaya çıkaran sergilerle eserlerini izleyicilerin beğenisine sunmaları amaçlanır.

  GRA 414 Deneysel Grafik Tasarım II  (Serbest  Grafik ve Endüstri Grafik tasarım grupları)

  Tipografi, grafik tasarım, illüstrasyon, Baskı resim gibi tasarım isimleri, bir bütün olarak ele alınarak; kavramlar, serbest malzemelerin kullanımıyla ve deneysel uygulamalarla ele alınacaktır.

  GRA 410 Animasyon II  (Serbest  Grafik tasarım grubu)

  Senaryo, karakter tasarımı, storboard, hareketlendirme, çizim ve çekim cetveli, ara resimleme ve bilgisayar ortamında uygulama gibi kısa süreli bir animasyon projesine ait öğelerin öğretilmesi ya da uygulanması, bu dersin ana amaçlarını oluşturur.

  GRA 426 Üç Boyutlu Tasarım IV   (Endüstri Grafiği tasarım grubu)

  Bir grafik tasarımcının uğraş alanları stand tasarımı gibi mimariye, endüstri tasarımına yakın alanlara kadar yayılabilir. Bu derste, öğrencilerin benzer kesişim noktalarında karşılaşacakları zorluklara kendilerini hazırlayabilmeleri için yan disiplinlerin üretim süreçlerinde denemeler yapmaları sağlanır. Özel üretim tasarımlar,  stand tasarımları, sergileme tasarımı dersin proje başlıklarından bazılarıdır. Öğrencilerin konu kapsamında kullanılan çok çeşitli malzemeleri keşfetmeleri ve üç boyutlu tasarımın mekanla kurduğu ilişkiyi sorgulamakları amaçlanmaktadır.

  GRA 424 Basın Yayın Tasarımı IV  (Endüstri  Grafiği tasarım grubu)

  Kişisel anlatımın ön plana çıkarıldığı, kavramsal boyutuyla birlikte yüzey içerisinde görsel imge ve tipografi ilişkilerinin gerekirse yeniden yapılandırılması ve bu anlayışın çok sayfalı projelere yansıtılmasına ilişkin projeler uygulanır.

  GRA 422 Dijital Medya İnteraktif G.II   (Endüstri  Grafiği tasarım grubu)

  Geleneksel medyada kullanıcıyı dinlemeyen, sürekli kendi sözünü söyler ve iletişim mesajında sıkıntı yaşar. Oysa ki etkileşimli medyada kullanıcının mecra üzerindeki hareketleri çeşitli tekniklerle izlenebilir, izleyici dinlenebilir, yönlendirilebilir. Böylece etkileşimli tasarımla iletişimin amaçlarına varmak daha da kolaylaşır. Bu temel ilkeden hareketle ilk dönem alınan bilgilerle öğrencinin yetkin projeler hazırlaması beklenir. Üretilen tasarımlar dolaşıma sokulur ve test edilerek kullanışlılığı test edilir. Son sınıf dersi yıl sonunda öğrenciye kendi tasarımlarını sunabileceği, portfolyosunu paylaşabileceği bir web sitesi hazırlatılması, dersin önemli hedeflerindendir.

  Etkinlikler

  Bölümden Kareler